07 ORDENANTZA,ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BIDERATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

07 ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

 
I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal hau ordenantza honetan oinarritzen da Eranskinean jasota dauden zerbitzu publikoak eta jarduerak eskaintzeagatik tasak ezarri eta exijitzeko, Lurralde Historikoko Toki-ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki. Eranskina ere, zerbitzu publikoak eta jarduerak beren tasekin jasotzen dituena, Ordenantzaren atal bat da.
I. DISPOSICIÓNES GENERALES

Artículo 1

Este Ayuntamiento, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.
2. artikulua

Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.
Artículo 2

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial del municipio.
II. ZERGA-EGINTZA

3. artikulua

Toki-administrazioak zerbitzu bat eskaini edo jarduera bat egiten duenean zerga-egintza bat egiten du, berdin da herritarrek hala egiteko eskatu diotelako egin, edo bestela Udalak bere ekimenez egin, herritarrek egin duten edo egin gabe utzi duten zerbaitek eraginda.
II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 3

Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Administración Local, bien porque haya sido instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de las particulares.
III. SUBJEKTU PASIBOAK

4. artikulua

1. Zergadun gisa, zergak ordaintzera behartuta daudenak honako hauek dira: pertsona fisikoak nahiz juridikoak, eta erakundeak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 35.3 artikuluan zehazten dituenak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.

2. Zergadunaren ordezkotzat hartuko da:

a)  Etxebizitzak edo lokalak erabiltzen dituztenen onerako zerbitzu edo jarduerengatik eskatzen diren tasetan, eraikuntza horien jabeak izango dira ordezko erantzuleak. Horiek, hala balegokie, onuradunei ordainaraz diezazkiekete kuotak. Etxebizitzaren erabiltzailea Pasaiako Udala balitz, subjektu pasibo honi dagozkien zerga-onurak aplikatu ahal izango zaizkio. Jabea Pasaiako Udala denean, eskainitako zerbitzuei dagozkien ordainagiriak zuzenean erabiltzaileei likidatuko zaizkie.

b) Suteak itzali eta hauei aurre-hartzeko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, hondatutako eraikinen prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantentzea barne, arriskuaren aseguru-etxeak edo sozietate aseguratzaileak.

c) Lurzoru eta hiri antolamenduari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan: obren eraikitzaileak edo kontratistak.

d) Ibilgailuak geldiarazi, jaso eta gordetzeagatiko tasetan, ibilgailuen jabeak.
III. SUJETO PASIVO

Artículo 4

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.3 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos.

2. Tendrá la condición de sustituto de la contribuyente:

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a las ocupantes de viviendas o locales, las propietarias de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre las respectivas beneficiarias; si la ocupante de vivienda o local fuera el ayuntamiento de Pasaia, podrán aplicarse los beneficios fiscales que corresponden a éste sujeto pasivo. En los casos en que la propietaria sea el Ayuntamiento de Pasaia, los recibos por los servicios prestados se liquidarán directamente a las usuarias.

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, las constructoras y contratistas de obras.

d) En las tasas establecidas por inmovilización, retirada y depósito de vehículos, las propietarias de los vehículos.
5. artikulua

Tasak ordaintzera behartuta daude:

a) Herritarrek eskatuta egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.

b) Udalak bere ekimenez egin baditu jarduerak edo zerbitzuak eskaini, herritarrek egin duten edo egin ez duten zerbaitek eraginda, orduan nori egoztekoak diren direlako jarduerak edo zerbitzuak haiexek daude beharturik .
Artículo 5

Están obligadas al pago de las  tasas:

a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de las particulares, quienes lo soliciten.

b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por las particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellas, aquellas a quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones.
6. artikulua

Subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan izendatzen diren pertsonek ere ordainduko dituzte Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga-zorrak.
Artículo 6

Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.
IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK

7. artikulua

Zerga-salbuespenak edo bestelako zerga-onurak onartzeko, hauei buruzko xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera egingo da.
IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 7

La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.
V. ZERGA-OINARRIA

8. artikulua

Zerga-oinarria zerbitzua betetzeko egiten den unitate bakoitzaren araberakoa da, Eranskinean jasota dagoen bezala.
V. BASE IMPONIBLE

Artículo 8

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los términos contenidos en el Anexo.
VI. KUOTA

9. artikulua

Zerga kuota hiru eratara finkatuko da Eranskinean ezarritakoaren arabera: a) tarifa bat aplikatuz; b) espresuki erabakitako kopuru finko bat ezarriz edo, bestela, d) bi prozedurak batera erabiliz.

Partikularren onurarako lanak Udal langileek egiten dituztenean, eta ondorioz gastuak onura jaso duten zergadunei ordainarazi behar zaizkienean, dagokion saileko arduradunak partea egin behar du sartutako lanorduena, eta parte horretan oinarrituta fakturatu behar dira sartutako orduak, eta baita erabilitako materialen kostua ere (Lan-hitzarmenean onartutako prezioaren arabera, gutxienez ordu beteko frakzioa).
VI. CUOTA

Artículo 9

La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

En el supuesto de que por personal del Ayuntamiento se realicen trabajos que respondan a un interés personal y hayan de repercutirse a la contribuyente, así como los costes de los materiales utilizados, se facturarán en base al parte de horas de trabajo y materiales que, a tal efecto, elabore la encargada del servicio correspondiente (fracción mínima de una hora, según precio aprobado por Convenio).
VII. TASA SORTZEA ETA ZERGALDIA

10. artikulua

Tasa sortzen da zerbitzua edo jarduera burutzen denean. Tasak halakoa delako aldizka sortzea eskatzen badu, dagokion zergaldiaren lehen egunean sartuko da.
VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

Artículo 10

La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, el mismo tendrá lugar el primer día del período impositivo de que se trate.
VIII. LIKIDAZIOA ETA DIRU-SARTZEA

11. artikulua

Tokiko Administrazioak atal bakoitzari dagokion likidazioa egingo du, eta zergadunak likidaturiko diru-kopurua sartuko du Eranskinak ordainarazpen bakoitzerako ezartzen dituen arau bereziei jarraituz.
VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO

Artículo 11

La Administración Local practicará la liquidación que proceda por cada concepto, debiendo ingresar el sujeto pasivo la cantidad liquidada conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.
IX. TASEN KUDEAKETA

12. artikulua

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokionez, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da. Gauza bera egingo da zergei dagozkien arau-hausteak balioztatu eta kasu bakoitzean dagozkien isunak ezartzerakoan.
IX. GESTIÓN DE LAS TASAS

Artículo 12

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
X. AMAIERAKO XEDAPENA

Ordenantza honen azken aldaketa, Eranskinekin batean 2022eko irailaren 27an onartu zen eta 2023ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean. Urtean zehar onartzen diren aldaketak indarrean sartuko dira behin betiko akordioa eta aldaketaren testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan.
X. DISPOSICIÓN FINAL

La última modificación de la presente Ordenanza, con sus Anexos, fue aprobada el 27 de septiembre de 2022 y entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Cualquier modificación aprobada a lo largo del ejercicio, entrará en vigor una vez se haya publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el acuerdo definitivo de modificación, así como el texto de la misma.
 
 

01 - DOKUMENTUAK EGITEA

01 - EXPEDICIÓN DOCUMENTOS

 

001 - Tasak dokumentuak egiteatik

001 - Tasa por expedición de documentos

Zerbitzua prestatzeko eskatzen denean, Administrazioak tasa ordaintzeko eskatu ahalko du eskabidea erregistratutakoan edota bestela dokumentua edo lizentzia ematen den momentuan.

Udalak, eraginkortasun eta ekonomia-irizpideei jarraiki, tasaren bilketan salbuespen hau ezartzen du: ordaintzetik salbuesten ditu 6€-tik beherako kuota duten ordainagiriak. Ordainagiri berean likidatuko dira espediente bati dagozkion dokumentu eskaerak, egun berean eskatuak direnean.
Cuando se solicite la prestación del servicio, la Administración podrá exigir el pago de la tasa al tiempo de ser registrada la petición o a la entrega del documento expedido o licencia.

Por criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria de la tasa, el Ayuntamiento establece la exención de recibos cuya cuota sea inferior a los 6,00€.En un mismo recibo se liquidarán las diferentes solicitudes de expediciones de documentos que corresponden a un expediente y solicitadas en el mismo día.
Fotokopiak egitea edo inprimatzea: fotokopiatutako edo inprimatutako orrialdeko
0,15 Euro
Servicio de fotocopias e impresión:página fotocopiada o impresa
Dokumentuak konpultsatzea: folioko
0,72 Euro
Compulsa de documentos: folio
Akordio edo espedienteen ziurtagiriak: folioko
2,68 Euro
Certificados de acuerdos o expedientes: folio
Udaltzaingoak egindako eginbideen kopiak
22,15 Euro
Copias de diligencias realizadas por la Guardia Municipal
Eskatzaileak izapidetutako lizentziari uko egitea
32,55 Euro
Renuncia del solicitante a la licencia tramitada
Arma txartelak egitea
26,27 Euro
Expedición tarjeta de armas
Arma txartelaren kopia egitea
6,18 Euro
Expedición de duplicado de tarjeta de armas
Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentzia
26,27 Euro
Expedición licencia de tenencia perros potencialmente peligrosos
Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentziaren kopia egitea
6,18 Euro
Expedición de duplicado de licencia de tenencia de perros potencialmente peligrosos
Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroa
12,62 Euro
Registro animales potencialmente peligrosos
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak erregistroaren kopia egitea
6,18 Euro
Duplicado registro animales potencialmente peligrosos
Egoiliar-txartela
36,05 Euro
Tarjeta para vehículos residentes

002 - Ezkontzen espedienteen tasak

002 - Tasa por expedientes de boda

Tasa orokorra
90,64 Euro
Tasa general

003 - Hautaketa-prozesuetan partehartzeko tasa

003 - Tasa participación procesos selectivos

Hautaketa-prozesuetan parte hartze tasa
15,45 Euro
Tasa por participación en procesos selectivos

004. - Zabor-txartelaren kopiaren tasa

004. - Tasa por copia de tarjeta de basuras

Zabor-txartelaren kopia (Eskatzen den bigarren txartelatik aurrera)
6,59 Euro
Copia tarjeta de la basura (A partir de la segunda tarjeta que solicite.)

02 - IBILGAILUAK ETA BESTE ZER BATZUK IBILGETZEA, ERRETIRATZEA ETA GORDETZEA

02 - INMOVILIZACIÓN, RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHICULOS U OTROS ELEMENTOS

Ibilgailua ibilgetzeko edo erretiratzeko bitartekorik ez balu Udalak, edozein arrazoi dela medio, horretarako kontratatu den zerbitzua zer kostatu den, diru-kopuru horixe likidatuko zaio ordaintzeko betebeharra duenari.

Ibilgailua kentzen hasi eta gidaria agertu delako burutu ez bada kentze hori, gidariak edo horretarako baimena duenak kendu duelako, aipatutako kuotak erdira jaitsiko dira.

Baldin eta 48 ordu igaro ondoren erretiratutako ibilgailua jasotzera agertu ez bada gidaria edo jabea, biltegian gordetzeagatik tarifa likidatuko da.
Cuando por las características del elemento a inmovilizar o retirar el Ayuntamiento no disponga de los medios adecuados para la misma, la tasa se liquidará según los gastos que ocasione la contratación del servicio.

Cuando la operación de retirada haya sido simplemente iniciada sin haberse producido la misma por la comparecencia y adopción por la conductora o persona autorizada de las medidas convenientes, las cuotas referidas serán reducidas en un 50%.

En el caso de que transcurran 48 horas desde su retirada sin haber procedido a recogerlos sus conductoras o sus propietarias, se liquidará la tarifa por depósito.
 

001 - Ibilgailuak eta beste zer batzuk ibilgetzea

001 - Inmovilización de vehículos u otros elementos

Bizikletak, motozikletak, motogurdiak eta antzeko ibilgailuak.
23,18 Euro
Bicicletas, motocicletas, triciclos, motocarros, y demás vehículos de características análogas
Turismoak, furgonetak, kamionetak, baimendutako gehieneko pisua 3.500 kg-rainokoa duten kamioiak eta antzeko ibilgailuak
28,43 Euro
Automóviles de turismo, furgonetas, camionetas, camiones hasta 3.500 Kg de PMA y demás vehiculos de características análogas
Baimendutako gehieneko pisua 3.500 kg-tik gorakoa dutenak, traktoreak, atoiak, autobusak eta antzeko ibilgailuak
34,71 Euro
Camiones de más de 3.500 Kg de PMA, tractores, remolques, autocares y demás vehiculos de características análogas
Beste batzuk
34,71 Euro
Otros supuestos

002 - Ibilgailuak eta beste zer batzuk erretiratzea

002 - Retirada de vehículos u otros elementos

Bizikletak, motozikletak, motogurdiak eta antzeko ibilgailuak.
112,27 Euro
Bicicletas, motocicletas, triciclos, motocarros, y demás vehículos de características análogas
Turismoak, furgonetak, kamionetak, Baimendutako gehieneko pisua 3.500 kg-rainokoa duten kamioiak eta antzeko ibilgailuak.
141.11 Euro
Automóviles de turismo, furgonetas, camionetas, camiones hasta 3.500 Kg de PMA y demás vehiculos de características análogas
Baimendutako gehieneko pisua 3.500 kg-tik gorakoa dutenak, traktoreak, atoiak, autobusak eta antzeko ibilgailuak.
281,19 Euro
Camiones de más de 3.500 Kg de PMA, tractores, remolques, autocares y demás vehiculos de características análogas

003 - Ibilgailuak eta beste zer batzuk gordetzea (eguneko edo frakzioko)

003 - Depósito de vehículos u otros elementos (por día o fracción)

Bizikletak, motozikletak, motogurdiak eta antzeko ibilgailuak.
5,15 Euro
Bicicletas, motocicletas, triciclos, motocarros, y demás vehículos de características análogas
Turismoak, furgonetak, kamionetak, baimendutako gehieneko pisua 3.500 kg-rainokoa duten kamioiak eta antzeko ibilgailuak
8,24 Euro
Automóviles de turismo, furgonetas, camionetas, camiones hasta 3.500 Kg de PMA y demás vehiculos de características análogas
Baimendutako gehieneko pisua 3.500 kg-tik gorakoa dutenak, traktoreak, atoiak, autobusak eta antzeko ibilgailuak
15,45 Euro
Camiones de más de 3.500 Kg de PMA, tractores, remolques, autocares y demás vehiculos de características análogas
Beste batzuk
12,62 Euro
Otros supuestos

004 - Ibilgailuak eta beste zer batzuk. Aparkalekuak mugarritu behar denean

004 - Vehículos u otros elementos. Acotamiento de espacios con estacionamiento

Erretiratzea: oinarrizko tarifa.
3,91 Euro
Retirada: tarifa base.
Mugarritzea: metro lineala, asteko edo frakzioko.
1,13 Euro
Acotamiento: metro lineal, por semana o fracción.

03 - GIZARTE ZERBITZUAK

03 - SERVICIOS SOCIALES

 

001 - Gizarte zerbitzuak. Tutoretzapeko apartamentuak

001 - Servicios sociales.Apartamentos tutelados

Hileko Kuota: Hileko kuota kalkulatzeko, aurreko urteko pentsiodunentzako hileko gehieneko Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) hartuko da erreferentzia gisa.

Beste diru-sarrera batzuk:
- Era guztietako diru-sarrerak zenbatuko dira, edozein motatakoak direla ere. 
- Ekarpena kalkulatzeko, eskaeraren dataren aurreko lau urteak hartuko dira kontuan. 
- Pertsona bat dagoeneko etxebizitzan badago eta, edozein arrazoi dela medio, 80.000 eurotik beherako eta 50.000 eurotik gorako kapitala badu, baremoko ehunekorik altuena aplikatuko zaio, bere aurrezkiak 50.000 eurotik beherakoak izan arte. Ondarea – 50.000 €/ 1210,59 €= gehieneko kuota ordaintzea dagokion hilabete kopurua (ondare horren azpitik dagokion baremoa aplikatuko da). Horretarako, kuotak urtero berrikusiko dira.
 - Zenbatekoa 80.000 eurotik gorakoa bada, 6 hilabeteko epea izango du beste etxebizitza edo bizitoki bat bilatzeko. 
- Hala ere, egoera guztiak Gizartekintzako talde teknikoak aztertu eta baloratuko ditu. - Erabiltzaileen ekarpena urtero berrikusiko da, errenta eguneratuak doitzeko. Ezkontzaren kasuan, kuotaren zenbaketa honela egingo da: diru-sarrerak zati bi egingo dira aplikazio-ehunekoa jakiteko, eta ehuneko hori diru-sarreren guztizkoari aplikatuko zaio.
Cuota mensual: La cuota mensual se calculará tomando como referencia la Renta de Garantia de Ingresos (RGI) máxima mensual para los pensionistas del año anterior. 

Otros ingresos: - Se computarán todo tipo de ingresos independientemente de la naturaleza de los mismos.
- Para el cálculo de aportación, se tendrán en cuenta los cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
- En el caso de que una persona se encuentre ya en la vivienda y disponga por cualquier circunstancia un capital inferior a 80.000 euros y superior a 50.000 euros se le aplicará el porcentaje más alto del baremo, hasta que sus ahorros sean inferiores a 50.000 euros. Patrimonio – 50.000€/ 1210,59€ = número de meses que le corresponderá pagar la cuota máxima (por debajo de ese patrimonio se aplicará el baremo correspondiente). Para ello, las cuotas se revisarán de forma anual.
 - En el caso de que la cantidad supere la cantidad de 80.000 euros tendrá un plazo de 6 meses para buscar una vivienda o alojamiento alternativo. 
- No obstante, todas las situaciones serán analizadas y valoradas por el equipo técnico de Gizartekintza. 
- Anualmente se revisará la aportación de las personas usuarias, al objeto de ajustar sus rentas actualizadas. En caso de matrimonio el cómputo de la cuota se hará dividiendo los ingresos entre dos para conocer el porcentaje de aplicación y éste se aplicará sobre el total de ingresos.

Pertsona bakarra. Erabiltzailearen urteko diru-sarrerak (pentsioa x 14/12)
Una persona. Ingresos (pensión x 14/12) anuales de la persona usuaria
1013,47 € arte
20 %
Hasta 1013,47 €
1013,48 eta 1124,96 €-ren artean
25 %
Entre 1013,48€ y 1124,96€
1124,97 eta 1184,59 €-ren artean
30 %
Entre 1124,97€ y 1186,84€
1186,85 eta 1210,58 €-ren artean
35 %
Entre 1186,85€ y 1210,58
1210,59 € baino gehiago
40 %
1210,59 € baino gehiago
Tutoretzapeko apartamentuak:Komunitate-gastuak/hilabetero
60,86 Euro/hileko-mensual
Apartamentos tutelados.Gastos de comunidad mensuales
Bi pertsona. Erabiltzailearen urteko diru-sarrerak (pentsioa x 14/12)
Dos personas. Ingresos (pensión x 14/12) anuales de la persona usuaria
1280,17 € arte
20 %
Hasta 1280,17 €
1280,18 eta 1420,99 € artean
25 %
Entre 1280,18 € y 1420,99 €
1421 eta 1499,15 € artean
30 %
Entre 1421 € y 1499,15 €
1499,16 eta 1529,13 € artean
35 %
Entre 1499,16 € y 1529,13 €
1529,14 € baino gehiago
40 %
Mas de 1529,14 €
Tutoretzapeko apartamentuak:Komunitate-gastuak/hilabetero
60.86 Euro
Apartamentos tutelados.Gastos de comunidad mensuales

002 - Gizarte zerbitzuak. Eguneko arretarako baliabidea: hilabeteko tasa

002 - Servicios sociales. Recurso de atención diurna: tasa mensual

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta baino sarrera txikiagoak dituztenak
11.02 Euro
Personas con ingresos menores a la Renta de Garantía de Ingresos
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta baino sarrera handiagoak dituztenak
16,58 Euro
Personas con ingresos mayores a la Renta de Garantía de Ingresos

04 - HAUR ESKOLA

04 - ESCUELA INFANTIL

 

001 - Haur eskola: Tasak

001 - Escuela infantil. Tasas

Matrikula-tasa
29,68 Euro
Tasa por matriculación
0-1 urtekoak, hasi arteko kuota
59,25 Euro
Cuota hasta la incorporación: 0-1 año

002 - Haur eskola: Adin tartea eta ordutegia

002 - Escuela Infantil: Horario y edad

11 hilabete kobratuko dira
Se cobrará 11 meses
0-2 urtekoak, 12:00ak arte, bazkaririk gabe
74,21 Euro
Hasta las 12:00 sin comida: 0-2 años
0-2 urtekoak, ordutegi jarraitua, bazkaria barne
221,61 Euro
Horario continuo con comida: 0-2 años
2-3 urtekoak, 12:00ak arte, bazkaririk gabe
51,33 Euro
Hasta las 12:00 sin comida: 2-3 años
2-3 urtekoak, ordutegi jarraitua, bazkaria barne
168,93 Euro
Horario continuo con comida: 2-3 años

05 - KULTURA ETA HEZKUNTZA ARLOKO PROGRAMAK

05 - PROGRAMAS AREA CULTURA Y EDUCACIÓN

 

001 - Kultura eta Hezkuntza Arloko ikastaroak

001 - Cursillos Cultura y Educación

30 urtetik gorakoentzako ikastaroak: astean bi ordu
65,04 Euro
Cursillos para mayores de 30 años: dos horas semanales
30 urtetik gorakoentzako ikastaroak: astean hiru ordu
81,55 Euro
Cursillos para mayores de 30 años: tres horas semanales

002 - Ikuskizunetako sarrerak.

002 - Entradas a espectáculos

1. mailako ikuskizunak (formatu handikoak)
10,00 Euro
Espectáculos de nivel 1 (gran formato)
2. mailako ikuskizunak (formatu ertainekoak)
8,00 Euro
Espectáculos de nivel 2 (formato medio)
3. mailako ikuskizunak (formatu txikikoak)
5,00 Euro
Espectáculos de nivel 3 (pequeño formato)
14 urte arte eskainitako ikuskizunak
3,00 Euro
Espectáculos para niñ@s hasta 14 años
Bereziki ikastetxeentzat antolatutako ikuskizunak
0,00 Euro
Espectáculos organizados específicamente para Centros de enseñanza
Interes bereziko taldeentzat ezarritako ikuskizunak (tarifa formatuaren arabera)
5,00 / 4,00 / 2,50 Euro
Espectaculos declarados para colectivos de interés especial (tarifa en función del formato)

003 - Itsas Festibaleko ikuskizunetako sarrerak eta zerbitzuak

003 - Entradas a espectáculos y servicios del Festival Marítimo

Itsasontzietako sarrerak, ikuskizun, produktu eta zerbitzuak: A maila
15 Euro
Entradas a barcos, espectáculos, productos y servicios: nivel A
Itsasontzietako sarrerak, ikuskizun, produktu eta zerbitzuak: B maila
12 Euro
Entradas a barcos, espectáculos, productos y servicios: nivel B
Itsasontzietako sarrerak, ikuskizun, produktu eta zerbitzuak: C maila
10 Euro
Entradas a barcos, espectáculos, productos y servicios: nivel C
Itsasontzietako sarrerak, ikuskizun, produktu eta zerbitzuak: D maila
8 Euro
Entradas a barcos, espectáculos, productos y servicios: nivel D
Itsasontzietako sarrerak, ikuskizun, produktu eta zerbitzuak: E maila
6 Euro
Entradas a barcos, espectáculos, productos y servicios: nivel E
Itsasontzietako sarrerak, ikuskizun, produktu eta zerbitzuak: F maila
5 Euro
Entradas a barcos, espectáculos, productos y servicios: nivel F
Itsasontzietako sarrerak, ikuskizun, produktu eta zerbitzuak: G maila
4 Euro
Entradas a barcos, espectáculos, productos y servicios: nivel G
Itsasontzietako sarrerak, ikuskizun, produktu eta zerbitzuak: H maila
3 Euro
Entradas a barcos, espectáculos, productos y servicios: nivel H
Itsasontzietako sarrerak, ikuskizun, produktu eta zerbitzuak: I maila
1 Euro
Entradas a barcos, espectáculos, productos y servicios: nivel I

14 urte arte sarrerak: Dagokion prezioari %50eko deskontua aplikatuko zaio, produktuetan izan ezik

0-4 urte arte sarrerak:Doan, produktuetan izan ezik.

 

Entradas para niñas hasta 14 años:Se aplicará un 50% descuento en cada precio, salvo en los productos

Entradas para niñas 0-4 años:Gratis,salvo en los productos.

Aurrekoen artean sarreraren prezioa ezarriko du emanaldiak eragiten duen gastua onartzen duen organoak, kostuen arabera; eta sarrera librea ezar liteke, emanaldiaren gizarte- eta kultura-interesaren baitan. Gerta liteke ezaugarri bereziak dituzten ikuskizunak eta jarduerak antolatzea eta/edo produktuak eta zerbitzuak diseinatzea, eta horietan aurreko ataletan ezarritakoez bestelako kopuruak jaso behar direla iriztea.

La determinación del precio de la entrada dentro de los anteriores, se hará por el órgano que apruebe el gasto que origine la actuación, en concordancia con los costes, pudiéndose determinar el precio de entrada libre en función del interés social y cultural de la misma. Podrán realizarse espectáculos, actividades y/o diseñar productos y servicios en los que por sus especiales características se considere que deban percibirse cantidades distintas a las señaladas en los apartados anteriores.

004 - 01 Itsas Festibaleko postuetarako izen-emateak: Artisautza eta itsas ondareko erakusketa postuen izen-ematea Festibalak jarritako ZUREZKO ETXOLA EDO KARPETAN:

004 - 01 Inscripciones puestos Festival Marítimo:puestos de Artesanía y exposiciones de Patrimonio Marítimo Vasco en CASETAS DE MADERA o CARPAS aportadas por el Festival:

Itsas ondareko elkarte edo entitateen erakusketa postua edo elkartasunekoak
0,00 Euro/eguneko-día
Puesto de exposición de asociaciones y entidades de patrimonio marítimo o solidarias
Artisau postua salmenta eta tailerrarekin (edukia: festibala edo itsas ondarea)
50,00 Euro/eguneko-día
Puesto artesanía con venta y taller (contenido festival o patrimonio marítimo).
Artisau postua salmentarekin tailer gabe (edukia: festibala edo itsas ondarea)
75,00 Euro/eguneko-día
Puesto artesanía con venta sin taller (contenido festival o patrimonio marítimo).
Artisau postua salmenta eta tailerrarekin (festibalarekin zerikusirik ez duena)
100,00 Euro/eguneko-día
Puesto de artesanía con venta y taller contenido ajeno festival
artisau postua salmentarekin tailerra gabe (festibalarekin zerikusirik ez duena)
150,00 Euro/eguneko-día
Puesto de artesanía con venta sin taller contenido ajeno festival.

Izen-emateen onarpena eta horiei zen atal aplikatuko zaien erabakitzeko, horretarako egindako deialdian ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

La aceptación de las inscripciones y la determinación del apartado aplicable a las mismas se fijará en base a los criterios establecidos en la convocatoria realizada al efecto.

004 - 02 Itsas Festibalean postua jartzeko izen-ematea, parte-hartzaileek ekarritako KARPETAN edo FOODTRUCKETAN:

004 - 02 Inscripción para puesto del festival marítimo: CARPAS O FOODTRUCKS, aportadas por el participante.

Itsas ondareko elkarte edo entitateen erakusketa postua edo elkartasun elkartea
0,00 Euro/eguneko- día
Puesto de exposición asociaciones y entidades patrimonio marítimo o asociaciones solidarias
Foodtruck salmenta postuak
150,00 Euro/eguneko-día
Puesto venta foodtrucks
Salmenta postua dinamizazio jarduerekin. festibalarekin zerikusirik ez duen edukia.
5,00 Euro/m2/egun eko-día
Puesto de venta con dinamización contenido ajeno festival
Salmenta postua dinamizaziorik gabe,festibalarekin zerikusirik ez duen edukia
10,00 Euro/m2/egun eko-día
Puesto de venta sin dinamización contenido ajeno festival

Izen-emateen onarpena eta horiei zen atal aplikatuko zaien erabakitzeko, horretarako egindako deialdian ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

La aceptación de las inscripciones y la determinación del apartado aplicable a las mismas se fijará en base a los criterios establecidos en la convocatoria realizada al efecto.

06 - PASAIA MUSIKAL

06 - PASAIA MUSIKAL

ORDAINTZEKO MODUA

1.- Erregimen orokorra: 5 epetan, hilabete bukaeran kargura eginiko errezibo bidez.

%20 matrikula egiteko momentuan

%20 irailean

%20 urrian

%20 azaroan

%20 abenduan 
 
KUOTAK:
Ikastaro osoagatik.
Alta ematean ikastaroa hasita badago, kuotak proportzionalki kalkulatuko dira, ikaslea hasten den hiletik ikastaroa amaitzen den arteko(ekainean) hilabeteak kontuan harturik.
FORMA DE PAGO

1.- Régimen general: 5 plazos, mediante recibo girado a su cargo a final de mes.    

20% del importe al formalizar la matrícula    

20% en el mes de septiembre    

20% en el mes de octubre    

20% en el mes de noviembre    

20% en el mes de diciembre 

CUOTAS:
Por curso completo.
Cuando el alta se dé una vez iniciado el curso, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de meses existentes entre la fecha de comienzo y el final del curso(junio).
 

001 - Musikako ikasketak: 1. Maila - Harrera

001 - Estudios musicales: Nivel I ó de contacto.

Musika eta mugimendua 1. eta 2. (4 eta 5 urte).
182,70 Euro
1º y 2º Música y movimiento (4 y 5 años).
Musika eta mugimendua 3.+ Instrumentu-tailerra (6 urte)
343,75 Euro
3º Música y movimiento + Taller instrumental (6 años)
Musika-hizkuntzaren hastapena (7 urte).
343,75 Euro
Iniciación al lenguaje musical (7 años).
Musika- hizkuntzaren hastapena(7 urte) + Instrumentuaren hastapenak
593,55 Euro
Iniciación al lenguaje musical(7 años) + Iniciación instrumento

002 - Musikako ikasketak: 2. Maila - Hastapena

002 - Estudios musicales: Nivel II ó de iniciación.

Instrumentua+ Musika-hizkuntza(>8 urte) + Taldeko musikaren lanketa
593,55 Euro
Especialidad instrumental + Lenguaje musical(> 8 años)l + Enseñanza de conjuntos
Instrumentua+Taldeen irakaskuntza(Musika Hizkuntza nahikoa ezagupen dutela erakusten duten ikasleentzat bakarrik)
343,75 Euro
Especialidad instrumental+Enseñanaza de conjuntos(solo para aquellos alumnos que demuestren conocimientos suficientes de lenguaje musical)
Musika-hizkuntza(>8 urte)
343,75 Euro
Lenguaje musical(>8 años)
Taldeko musikaren lanketa bakarrik
59,87 Euro
Sólo enseñanza de conjuntos
Bakarlarien kantua
402,58 Euro
Canto solista
Instrumentu osagarria
249,80 Euro
Instrumento complementario
Euskal dantzak
106,32 euro
Bailes vascos

003 - Musikako ikasketak:III. Maila - Finkatzea

003 - Estudios musicales:Nivel III o de afianzamiento

Instrumentua + osagarria I+Taldeko musikaren lanketa(konboa ez) .
593,55 Euro
Especialidad instrumental+ complementaria I+ Enseñanza de conjunto(Combo no) .
Instrumentua +osagarria I+ Konboa .
653,42 Euro
Especialidad instrumental+ complementaria I + combo .
Instrumentua+ osagarria I+ osagarria II +Taldeko musikaren lanketa(konboa ez)
843,35 Euro
Especialidad instrumental + complementaria I + complementaria II+ Enseñanza de conjuntos(combo no)
Instrumentua +osagarria I+osagarria II+ Konboa
903,22 Euro
Especialidad instrumental + complementaria I+complementaria II+ combo.
Konboa bakarrik
343,75 Euro
Sólo combo
Instrumentua + Taldeko musikaren lanketa(konboa ez)
343,75 Euro
Especialidad instrumental + Enseñanza de conjuntos(Combo no)
Instrumentua + Konboa
403,62 Euro
Especialidad instrumental + combo
Instrumentu osagarria
249,80 Euro
Instrumento complementario.
Hezkuntza osagarria I
343,75 Euro
Enseñanza Complementaria I
Taldeko musikaren lanketa bakarrik
59,87 Euro
Sólo enseñanza de conjunto

004 - Musika ikasketak: IV.maila edo lehentasunezko jarduera.

004 - Estudios musicales: Nivel IV actividad preferente

Instrumentua+taldeko musikaren lanketa
343,75 Euro
Especialidad instrumental + Enseñanza de conjuntos

005 - Musikako ikasketak:Musika-proiektuak

005 - Estudios musicales:Proyectos musicales

Musika-proiektuak
98,94 Euro
Proyectos musicales

006 - Musikako ikasketak:Ikastetxeetako ikastaroak

006 - Estudios musicales.Cursos en centros escolares

Pasaiakoak ez diren ikastetxeetako ikastaroak
Benetako kostuaren arabera/En función coste real
Cursos centros escolares de fuera de Pasaia

07 - PASAIAKO KIROLGUNEAK

07 - COMPLEJOS DEPORTIVOS DE PASAIA

 

001 - Kirolguneak: Abonatuak ez direnentzako eguneko sarrera

001 - Complejos deportivos: Entrada día para personas no-abonadas

< 18 urte
1,96 Euro
< 18 años
>= 18 urte
3.91 Euro
>= 18 años

002 - Kirolguneak: Alokairuak

002 - Complejos deportivos: Alquileres

Eskola-umeentzako tarifa: Pasaiako ikastetxeei aplikatzekoa, talde bakoitzeko eta orduko
10,20 Euro talde-grupo/orduko-hora
Tarifa escolar: de aplicación a los Centros Educativos ubicados en Pasaia, por grupo y hora
Frontoi txikiak eta squash gela: orduko ( < 18 urte )
2 Euro/orduko-hora
Frontones pequeños y sala de squash: hora ( < 18 años )
Frontoi txikiak eta squash gela: orduko ( >= 18 urte )
3,40 Euro/orduko-hora
Frontones pequeños y sala de squash: hora ( >= 18 años )
Areto balioanitza-alokairua: orduko ( < 18 urte )
16 Euro/orduko-hora
Alquiler de sala polivalente: hora ( < 18 años )
Areto balioanitza-alokairua: orduko ( >= 18 urte )
20 Euro/orduko-hora
Alquiler de sala polivalente: hora ( >= 18 años )
Kirol pistaren alokairua: orduko ( < 18 urte )
32.10 Euro/orduko-hora
Alquiler pista deportiva: hora ( < 18 años )
Kirol pistaren alokairua: orduko ( >= 18 urte )
40 Euro/orduko-hora
Alquiler pista deportiva: hora ( >= 18 años )
Kirol pistaren alokairua: Ez-ohiko jarduerak: orduko
83.30 Euro /orduko-hora
Alquiler pista deportiva:Actividades extraordinarias:hora
Frontoia orduko partikularrak: ( < 18 urte )
5,50 Euro/orduko-hora
Frontón por hora particulares: ( < 18 años )
Frontoia orduko partikularrak: ( >= 18 urte )
11,10 Euro/orduko-hora
Frontón por hora particulares: ( >= 18 años )
Frontoia orduko partikularrak:Ezohiko jarduerak orduko. Pasaiako elkarteek antolatutako jarduera publiko eta doakoak (garbiketa gastuak aparte)
11,10 Euro/orduko-hora
Frontón por hora particulares: Actividades extraordinarias por hora: actividades públicas y gratuitas organizadas por asociaciones de Pasaia (gastos de limpieza aparte)
Futbol-zelaia, orduko, partikularrak: Osoa ( >= 18 urte )
46,40 Euro/orduko-hora
Campo de fútbol por hora particulares: Entero ( >= 18 años )
Futbol-zelaia, orduko, partikularrak: Erdia ( >= 18 urte )
23,10 Euro/orduko-hora
Campo de fútbol por hora particulares: Medio ( >= 18 años )

003 - Kirolguneak: Iragarki pribatuak jartzea

003 - Complejos deportivos: Publicidad privada

Karteleko metro karratuko, ikasturtea (gehienez, 6 metro karratu)
95,30 Euro/m2
Metro cuadrado de cartel, por curso académico (máximo 6 metros cuadrados)

004 - Kirolguneak: Abonuak

004 - Complejos deportivos: Abonos

Abonuetan, 18 urte azpikoei, 65 urtetik gorakoei eta langabezia-prestazio onuradunei dutenei tarifa bera ezarriko zaie.
En los abonos, se aplicará la misma tarifa a las menores de 18 años, mayores de 65 años y a las desempleadas que perciban prestación.
Banako-abonua: urte osoa ( < 18 urte )
72,90 Euro
Individual: Anual ( < 18 años )
Banako-abonua: urte osoa ( >= 18 urte )
107,80 Euro
Individual: Anual ( >= 18 años )
Banako-abonua: hiru hilabete ( < 18 urte )
25,30 Euro
Individual: trimestral ( < 18 años )
Banako-abonua: hiru hilabete ( >= 18 urte )
49,80 Euro
Individual: trimestral ( >= 18 años )
Banako-abonua: hilabete bat ( < 18 urte )
14,30 Euro
Individual: Mensual ( < 18 años )
Banako-abonua: hilabete bat ( >= 18 urte )
21,60 Euro
Individual: Mensual ( >= 18 años )
Familia-abonua: urte osoa
177,70 Euro
Abono familiar: año

005 - Kirolguneak: Piraguen biltegia

005 - Complejos deportivos: Hangar de piraguas

Piraguen biltegia ( bazkidea )
86.30 Euro/urteko-anual
Almacén piraguas ( socio/a )
Piraguen biltegia ( ez bazkidea )
161.90 Euro/urteko-anual
Almacén piraguas ( no socio/a )

006 - Kirolguneak: Piraguen edo bizikleten alokairua C modalitateko banakako erabiltzaileentzat

006 - Complejos deportivos: Alquiler individual de piraguas o bicicletas para personas usuarias tipo C

Bizikleta mailegu zerbitzua Pasaiako Kirolguneetako bazkideek(A modalitateko bazkideak) doan erabili dezakete bazkidetza epea iraungi arte.

Las personas socias de los complejos deportivos de Pasaia(modalidad tipo A)podrán utilizar el sistema de préstamo de bicicletas de forma gratuita mientras dure el período de su abono.

1,5 ordu ( banakakoa )
5.30 Euro
1,5 horas ( simple )
3 ordu ( banakakoa )
8,50 Euro
3 horas ( simple )
Goiza edo arratsaldea ( banakakoa )
12,70 Euro
Mañana o tarde ( simple )
Eguna ( banakakoa )
19 Euro
Día ( simple )
1,5 ordu ( bikoitza )
8,50 Euro
1,5 horas ( doble )
3 ordu ( bikoitza )
12.70 Euro
3 horas ( doble )
Goiza edo arratsaldea ( bikoitza )
19 Euro
Mañana o tarde ( doble )
Eguna ( bikoitza )
26,50 Euro
Día ( doble )
Piraguak alokatzeko udako abonua. Bazkideentzat soilik. Ekaina/uztaila/abuztua/iraila. ( bazkidea )
63,50 Euro
Abono verano para alquiler de piraguas. Solo para socios/as. Junio/julio/agosto/septiembre ( socio/a )
Urteko abonua bizikleten mailegu zerbitzua erabiltzeko B modalitatean
10,60 euro
Abono anual para uso del sistema de préstamo de bicicletas según modalidad tipo B

007 - Kirolguneak: Rokodromoa eta bulderra

007 - Complejos deportivos: Bulder y rocódromo

Urtekoa ( bazkidea )
58,10 Euro
Anual ( socio/a )
3hilabetekoa ( bazkidea )
17.50 Euro
Trimestral ( socio/a )
Urtekoa ( ez bazkidea )
104,50 Euro
Anual ( no socio/a )
3 hilabetekoa ( ez bazkidea )
30,50 Euro
Trimestral ( no socio/a )

008 - Kirolguneetako ikastaro bereziak orduko

008 - Cursos especiales en los complejos deportivos: Precio-hora

Ikastaroak: orduko
4,20 Euro
Cursos: hora

009 - Kirolguneetako ikastaroen hilabetekoak

009 - Mensualidad de los cursos en los complejos deportivos

Ikastaroak:

Ikastatoren baten lehenengo alta doan izango da.

Hurrengo altak ikastaro berean matrikula besta hilabeteko bat bezela ordainduko da.

Cursos:

Primera alta en curso gratis.

Las siguientes altas en el mismo curso abonan la matrícula como un mes extra.

Astean 3 ordu < 18 urte ( bazkidea )
23.30 Euro
3 horas/semana < 18 años ( socio/a )
Astean 3 ordu <18 urte ( ez bazkidea )
34.90 Euro
3horas/semana<18años ( no socio/a )
Astean 3 ordu >= 18 urte ( bazkidea )
27,50 Euro
3 horas/semana >= 18 años ( socio/a )
Astean 3 ordu >= 18 urte ( ez bazkidea )
41,30 euro
3horas/semana>=18años ( no socio/a )
Astean 2 ordu < 18 urte ( bazkidea )
14,80 Euro
2 horas/semana < 18 años ( socio/a )
Astean 2 ordu <18 urte ( ez bazkidea )
22,20 euro
2 horas/semana < 18 años ( no socio/a )
Astean 2 ordu >= 18 urte ( bazkidea )
19,00 Euro
2 horas/semana >= 18 años ( socio/a )
Astean 2 ordu >= 18 urte ( ez bazkidea )
31,70 euro
2 horas/semana >= 18 años ( no socio/a )
Hilabeteko ratio bereziko ikastaroak ( bazkidea )
25,40 euro
Cursos mensuales de ratio especial ( socio/a )
Hilabeteko ratio bereziko ikastaroak ( ez bazkidea )
38,10 euro
Cursos mensuales de ratio especial ( no socio/a )
Hilabeteko tarifa laua ( bazkidea )
37,00 euro
Tarifa plana mensual ( socio/a )

08 - GAZTERIA ARLOKO PROGRAMAK

08 - PROGRAMAS ÁREA JUVENTUD

 

001 - Haur eta gazteentzako lantegiak

001 - Talleres para niñas y jóvenes

Haurrak
54,57 Euro
Niñas
Gazteak: iraupen luzeko lantegiak
63,75 Euro
Jóvenes: cursos de larga duración
Gazteak: iraupen motzeko lantegiak
22,75 Euro
Jóvenes: cursos de corta duración

002 - Ludoteka

002 - Ludoteca

1. Izen ematea, ikasturteko iraupena
57,32 Euro
Ludoteca: 1ª matriculación, curso escolar
2. Izen ematea, ikasturte erdiko iraupena
28,66 Euro
Ludoteca: 2ª matriculación, medio curso escolar

003 - Udaleku Irekiak

003 - Colonias Abiertas

Udaleku Irekiak
79,50 Euro
Colonias Abiertas
Udaleku irekiak: Udal Gizarte Zerbitzuetatik deribatutako kasuak
0 Euro
Colonias abiertas: casos derivados de los Servicios Sociales municipales

004 - Gazteria Arloko Programak. Familientzako hobaria

004 - Programas Área Juventud.Bonificación por familia

Diru-sarrera guztiak kontuan harturik, ondoko taularen arabera:

(Hobari horiek ezin izango dira bata bestearekin pilatu, eta berehala ezartzekoak izango dira, egoki egiaztatu eta gero)
Teniendo en cuenta la totalidad de ingresos, según la siguiente tabla:

(Las bonificaciones no podrán ser acumulables y serán de aplicación inmediata una vez que sean debidamente acreditadas)
<=LAGS x2 ( seme-alaba bateko familiak )
10 %
<= SMI x2 ( familias con 1 hijo/a )
<= LAGS x3 ( seme-alaba bateko familiak )
5 %
<=SMI x3 ( familias con 1 hijo/a )
<= LAGS x4 ( seme-alaba bateko familiak )
0 %
<= SMI x4 ( familias con 1 hijo/a )
<=LAGS x5 ( seme-alaba bateko familiak )
0 %
<=SMI x5 ( familias con 1 hijo/a )
<=LAGS x2 ( 2 seme-alabako familiak )
30 %
<= SMI x2 ( familias con 2 hijos/as )
<=LAGS x3 ( 2 seme-alabako familiak )
20 %
<=SMI x3 ( familias con 2 hijos/as )
<=LAGS x4 ( 2 seme-alabako familiak )
15 %
<=SMI x4 ( familias con 2 hijos/as )
<=LAGS x5 ( 2 seme-alabako familiak )
10 %
<=SMI x5 ( familias con 2 hijos/as )
<=LAGS x2 ( 3 seme-alabako familia ugariak )
85 %
<=SMI x2 ( familias numerosas de 3 hijos/as )
<=LAGS x3 ( 3 seme-alabako familia ugariak )
75 %
<=SMI x3 ( familias numerosas de 3 hijos/as )
<= LAGS x4 ( 3 seme-alabako familia ugariak )
60 %
<=SMI x4 ( familias numerosas de 3 hijos/as )
<=LAGS x5 ( 3 seme-alabako familia ugariak )
50 %
<=SMI x5 ( familias numerosas de 3 hijos/as )
<=LAGS x6 ( 3 seme-alabako familia ugariak )
40 %
<=SMI x6 ( familias numerosas de 3 hijos/as )
<=LAGS x7 ( 3 seme-alabako familia ugariak )
30 %
<=SMI x7 ( familias numerosas de 3 hijos/as )
<=LAGS x2 ( 4 seme-alaba edo gehiagoko familia ugariak )
90 %
<=SMI x2 ( familias numerosas de 4 o más hijos/as )
<= LAGS x3 ( 4 seme-alaba edo gehiagoko familia ugariak )
85 %
<= SMI x3 ( familias numerosas de 4 o más hijos/as )
<= LAGS x4 ( 4 seme-alaba edo gehiagoko familia ugariak )
75 %
<= SMI x4 ( familias numerosas de 4 o más hijos/as )
<=LAGS x5 ( 4 seme-alaba edo gehiagoko familia ugariak )
65 %
<= SMI x5 ( familias numerosas de 4 o más hijos/as )
<=LAGS x6 ( 4 seme-alaba edo gehiagoko familia ugariak )
55 %
<=SMI x6 ( familias numerosas de 4 o más hijos/as )
<=LAGS x7 ( 4 seme-alaba edo gehiagoko familia ugariak )
45 %
<=SMI x7 ( familias numerosas de 4 o más hijos/as )
<=LAGS x8 ( 4 seme-alaba edo gehiagoko familia ugariak )
35 %
<=SMI x8 ( familias numerosas de 4 o más hijos/as )

09 - ARROKAUNDIETA ATERPETXEA

09 - ALBERGUE ARROKAUNDIETA

 

001 - Arrokaundieta, tarifa orokorra

001 - Arrokaundieta, tarifa general

Izarak alokatzea
3,40 Euro
Alquiler sábanas

002 - Arrokaundieta: 16 urte bitarteko haur-gazte elkarteak eta ikastetxeak

002 - Arrokaundieta: Asociaciones niñas-jóvenes y escuelas, hasta 16 años

Mantenu osoa
23,84 Euro
Pensión completa
Bazkaria-afaria
7,78 Euro
Comida-cena
Gaua eta gosaria
12,62 Euro
Noche y desayuno
Gaua-eguna
6,18 Euro
Noche-día

003 - Arrokaundieta: 17-25 urte bitartekoak

003 - Arrokaundieta:  entre 17 y 25 años

Mantenu osoa
27,24 Euro
Pensión completa
Bazkaria-afaria
9,68 Euro
Comida-cena
Gaua eta gosaria
15,55 Euro
Noche y desayuno
Gaua-eguna
7,78 Euro
Noche-día

004 - Arrokaundieta: 26 urtetik gorako helduak

004 - Arrokaundieta: personas adultas a partir de 26 años

Mantenu osoa
32,03 Euro
Pensión completa
Bazkaria-afaria
11,12 Euro
Comida-cena
Gaua eta gosaria
18,39 Euro
Noche y desayuno
Gaua-eguna
7,78 Euro
Noche-día

005 - Arrokaundieta, piraten etxea: A) 20-30eko haur-taldea

005 - Arrokaundieta, piraten etxea: A) Grupo de 20-30 niñas

Bi egun (gau bat)
55,67 Euro
2 días (una noche)
Hiru egun (bi gau)
80,19 Euro
3 días (dos noches)
Lau egun (3 gau)
104,44 Euro
4 días (3 noches)
Bost egun (4 gau)
128,80 Euro
5 días (4 noches)

006 - Arrokaundieta, piraten etxea: B) 31-40ko haur-taldea

006 - Arrokaundieta, piraten etxea: B) Grupo de 31-40 niñas

Bi egun (gau bat)
46,04 Euro
2 días (una noche)
Hiru egun (bi gau)
70,50 Euro
3 días (dos noches)
Lau egun (3 gau)
94,66 Euro
4 días (3 noches)
Bost egun (4 gau)
119,07 Euro
5 días (4 noches)

007 - Arrokaundieta, piraten etxea: C) 41-50eko haur-taldea

007 - Arrokaundieta, piraten etxea: C) Grupo de 41-50 niñas

Bi egun (gau bat)
41.30 Euro
2 días (una noche)
Hiru egun (bi gau)
65,56 Euro
3 días (dos noches)
Lau egun (3 gau)
89,92 Euro
4 días (3 noches)
Bost egun (4 gau)
114,07 Euro
5 días (4 noches)

008 - Udaleku Pirata

008 - Colonia Pirata

Tasa Pirata Udaleku
278,62 Euro
Tasa Colonia Pirata
Anaia-arreba bat baino gehiago joanez gero:pertsonako
252,35 Euro/persona
En el caso de que vaya más de una hermana: por persona

10 - EUSKARA ARLOKO PROGRAMAK

10 - PROGRAMAS AREA EUSKERA

 

001 - Euskara:0-12 urte bitarteko haurrak ditutzten gurasoentzako euskara ikastaroak

001 - Euskera: Cursos de euskera para padres/madres con hijas de entre 0 y 12 años

Ikasturte osoko euskara ikastaroa 0-12 urte bitarteko haurrak dituzten gurasoentzako:165 ordu
160 Euro
Clases de euskara de curso completo para padres/madres con hijas de entre 0 y 12 años:165 horas
Gurasoentzako euskara ikastaro laburra 0-12 urte bitarteko haurrk dituzten gurasoentzako:60 ordu
60 Euro
Cursos breves de euskara para padres/madres con hijas de entre 0 y 12 años:60 horas
Otsailean hasitako euskara ikastaroa: ohiko modulazioetarako
80 Euro
Cursos iniciados en febrero: para modulaciones habituales

Otsailean hasitako euskara ikastaroa: ohiko modulazioetarako

Cursos iniciados en febrero: para modulaciones habituales

002 - Euskara:Establezimendua Pasaian kokatuta duten merkatarientzako euskara ikastaroak

002 - Euskera: Cursos de euskara para aquellas personas que tengan un establecimiento en Pasaia.

Merkatarientzako on line ikastaroak (Astean 4 ordu, autoikaskuntza; Astean 1:30 ordu mintzapraktika saio euskaltegian,astean ordubete tutoretza dendan)
120 Euro
Cursos online para comerciantes. (4 horas semanales, autoaprendizaje; 1:30 horas semanales de sesión de práctica de conversación en el Euskaltegi; una hora semanal de tutoría en la tienda)
Pasaian establezimendua duten merkatarientzako euskara-ikastaro laburrak euskaltegian(60 ordukoak)
60 Euro
Cursos breves en el euskaltegi para aquellas presonas que tengan un establecimiento en Pasaia(60 horas)

003 - Euskara ikasteko gazteentzako eskaintza mistoa

003 - Oferta mixta para aprender euskera dirigida a jóvenes

16-30 urte bitarteko gazteentzat. Urria-ekaina bitartean 165 orduko ikastaroa
170 Euro
Jóvenes entre 16-30 años. Curso de 165 horas, de octubre a junio.
Otsaila-ekaina bitartekoa
85 Euro
De febrero a junio

004 - Etorri berrientzako AISA ikastaroa

004 - Matrícula curso AISA para recien llegados

Pasaiara atzerritik eta estatutik etorri berri direnentzat.3-4 hilabeteko ikastaroa:guztira 60 ordukoa, astean 4 ordu.
6,00 euro
Para recién llegados a Pasaia del extranjero o del Estado.Curso de 3-4 meses:60 horas total, 4 horas a la semana.

005 - Euskara:Mintzamena lantzeko ikastaroa

005 - Euskara: Curso breve de expresión oral

Ikasturte osoko ikastaroa
180 Euro
Curso completo
Mintzamena lantzeko ikastaro laburra(60 ordukoa)
60 Euro
Curso breve de expresión oral(60 horas)

11 - SANEAMENDUA

11 - SANEAMIENTO

 

001 - Saneamendua. Tasa

001 - Saneamiento. Tasa

Saneamendua: ur-kontsumoaren %
100 %
Saneamiento: % del importe del consumo de agua
Saneamendua: estolderia publikoa erabiltzen ez denean, ur-kontsumoaren %
50 %
Saneamiento: % del importe del consumo de agua, en los casos en los que no se utilice el alcantarillado público.

002 - Saneamendua. Donostiako Udalarentzako tasa, Eskalantegi eta Buenabista kaleengatik.

002 - Saneamiento. Tasa al Ayuntamiento de Donostia por las calles de Eskalantegi y Buenavista.

Pasaiako Zerga Ordenantzetan ezarritako udal saneamenduaren tasa (07.11.01) eta Añarbeko Uren Mankomunitateak ekitaldian saneamendu eta arazketagatik onartutako prezioaren arteko diferentzia.

Tasa resultante de la diferencia de la tasa de saneamiento municipal fijada en las ordenanzas fiscales de Pasaia (07.11.01) y el precio aprobado en el ejercicio por la Mancomunidad de Aguas del Añarbe por los conceptos de Saneamiento y Depuración

12 - UR HORNIDURA ETA HARGUNEEN INSTALAZIOA

12 - SUMINISTRO AGUA E INSTALACIÓN ACOMETIDAS

Ur horniduragatiko tasa fakturazio aldi bakoitzeko lehen egunean sortuko da: urtarrilaren 1ean, maiatzaren 1ean eta irailaren 1ean.

Kuota hauek, saneamenduari dagokionarekin batera, lau hilean behin bidaliko diren ordainagirien bidez eskatuko dira, PPArentzako hornidura (1987-5-8ko Udalbatzarrean onartua) izan ezik. Hau Mankomunitatearen fakturen bitartez likidatuko da.

Aukera egongo da 0 kuota aplikatuko zaien kontagailuei alta emateko, aurrez Zerbitzuaren arduradunak beharra arrazoitzeko txostena egiten badu, eta hori soilik egindako kontsumoak kontrolatzeko.

Edateko ura udal-saretik hartzeko lanak Udal Zerbitzuek egingo dituzte, interesdunak hala egiteko eskatu ondoren.
La tasa por suministro de agua se devengará el primer día de cada período de facturación: 1 de enero, 1 de mayo y 1 de septiembre.

Las cuotas señaladas se exigirán por recibos cuatrimestrales, juntamente con el saneamiento, salvo el suministro a APP (Pleno 8-5-1987), que se liquidará según facturas de la Mancomunidad.

Previo informe justificativo de la responsable del Servicio, y con el exclusivo fin de controlar los consumos realizados, podrán darse de alta contadores a los que se aplicará cuota 0.

Las obras que se deban realizar para conectar la acometida de agua potable a la red municipal se realizarán, previa solicitud de la interesada, por los Servicios Municipales.
 

001 - Ura: Zerbitzu-kuota finkoa, kontagailuen kalibrea

001 - Agua: cuota de servicio s/ calibre contador

13-15
10,48 Euro
13-15
20
11,40 Euro
20
25
12,81 Euro
25
30
14,05 Euro
30
40
23,60 Euro
40
50
31,72 Euro
50
65
32,84 Euro
65
80
37,72 Euro
80
100
48,42 Euro
100

002 - Ur hornidura

002 - Suministro agua

Etxeetako hornidura: m3
0,60 Euro
Suministro doméstico: m3
Merkataritza-establezimenduen hornidura: m3
0,79 Euro
Suministro a comercios: m3
Industrien hornidura: m3
1,14 Euro
Suministro industrial: m3
PPArentzako hornidura (1987-5-8ko osoko bilkura): m3
1,01 Euro
Suministro a A.P.P.(Pleno 8-5-1987): m3

003 - Ur harguneak

003 - Acometidas de agua

Sare nagusiari lehen aldiz lotzea
322,24 Euro
Acometida a la red general por 1ª vez
Zeinahi arrazoirengatik hargunea aldatzea
247,13 Euro
Cambio de acometida por cualquier motivo

004 - Edateko uraren kontagailuan irrati irakurketako transmisorea berriz jartzea

004 - Reposición del transmisor de radio-lectura en el contador de agua potable

Edateko uraren kontagailuan irrati irakurketako transmisorea berriz jartzea
100,87 Euro
Reposición del transmisor de radio lectura en el contador de agua potable

13 - HONDAKIN BILKETA

13 - RECOGIDA DE RESIDUOS

Hondakinak biltzeagatiko tasa fakturazio aldi bakoitzeko lehen egunean sortuko da: urtarrilaren 1ean eta uztailaren 1ean.

Kuotak sei hilekoak izango dira eta OHZko unitate juridiko bakoitzeko likidatuko dira (jabetza bertikala duten eraikinetan, etxebizitza edo lokal bakoitzeko ordainagiri bat sortuko da) legalizaturiko erabileraren arabera, eta trastelekuak izan ezik.

Kuotak hilabeteen edo frakzioen arabera kalkulatuko dira, bakarrik lehen erabilerako lizentzia edo eraisteagatiko baja seihilekoaren lehenengo edo azkeneko egunean ematen ez direnean.
Hirigintza-espedienteren baten ondorioz, katastroan baja emana duten eraikinetan, eta hondakin-bilketaren zerbitzua titularrei ematen zaienez, tasa horren ordainagiriak bidaltzen jarraituko da, harik eta eraikina bota eta baja ematen den arte.
La tasa por recogida de residuos se devengará el primer día de cada período de facturación: 1 de enero y 1 de julio.

Las cuotas serán semestrales y por cada unidad jurídica en IBI (salvo edificios con propiedad vertical, que generarán un recibo por cada vivienda o local ),  según uso legalizado, y a excepción de los trasteros.

Sólo en aquellos casos en que la concesión de la licencia de primera utilización o la baja por derribo no coincida exactamente con el primer o último día del semestre, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de meses o fracción.
En el supuesto de edificaciones afectadas por algún expediente urbanístico que conlleve la baja en catastro, y dado que el servicio de recogida de residuos se sigue prestando a los titulares, se continuarán girando los recibos de esta tasa hasta que se produzca la baja por derribo.
 

001 - Hondakin bilketaren urteko tarifa

001 - Tarifa anual por recogida de residuos

Etxebizitzei
117,61 Euro
A viviendas
Sailkatu gabeko jarduera duten lokalei
121,85 Euro
A locales sin actividad clasificada

002 - Hondakin bilketaren urteko tarifak sailkatutako jarduera duten lokalei

002 - Tarifa anual por recogida de residuos a locales con actividad clasificada

Zerbitzutako bulegoei (bankuak, aseguru bulegoak, aholkularitza zerbitzuak, optikak, ikerketa zerbitzuak, ehorztetxeak, bidai-agentziak,...).
272,05 Euro
A oficinas de servicios (oficinas bancarias, seguros, asesorías, ópticas, estudios, funerarias, consultorías, agencias de viajes...).
Txikizkako merkataritzari: harategiak, arrandegiak, botikak, mertzeriak, paper-dendak, zapata-dendak, ile-apaindegiak, kirol-dendak, drogeriak, bitxi-dendak, arropa-dendak, tabako dendak, okindegiak, gozotegiak, bazarrak, etxetresna elektrikoak, altzari-dendak eta antzekoak.
340,09 Euro
A comercio minorista: carnicerías, pescaderías farmacias, mercerías, papelerías, zapaterías, peluquerías, artículos deportivos, droguerías, joyerías, venta de ropa, estancos, panaderías, pastelerías, bazares, electrodo-mésticos, mueblerías y otras asimilables.
Fruta-denda, janari-denda, autozerbitzu, kontsumo kooperatiba eta ekonomatu, 150 m2rainoko azalera dutenei.
428,62 Euro
A fruterías, ultramarinos, autoservicios, cooperativas de consumo y economatos, hasta 150 m2 de superficie total.
Fruta-dendei, janari-denda, autozerbitzu, kontsumo kooperatiba eta ekonomatu, azalera osoa 150 m2tik gorakoa dutenei.
556,26 Euro
A fruterías, ultramarinos, autoservicios, cooperativas de consumo y economatos de más de 150 m2 de superficie total.
70 m2-rainoko sukalderik gabeko taberna eta kafetegiei
380,87 Euro
A cafeterías y bares sin cocina hasta 70 m2.
70 m2 baino gehiagoko taberna eta kafetegiei (azalera osoa), eta sukaldedun taberna, jatetxe, erretegi, joko areto, jolas-elkarte, ostatu, pentsio, eta antzekoei.
522,90 Euro
A bares y cafeterías mayores de 70 m2 (superficie total), así como bares con cocina, restaurantes, asadores, salas de juego, sociedades recreativas, hostales, pensiones y similares.
60 m2 baino gutxiagoko jarduera erdi industrial eta/edo eskulangintza erakoei, eta 5. saileko jardueren eta jarduera sailkatuen osagarri direnei eta haiei itsatsitako biltegiei, zuzenean salerosketako zerbitzurik ez dutenei.
312,22 Euro
A actividades semiindustriales menores de 60 m2 y/o con carácter artesanal, y almacenes anexos y complementarios a actividades clasificadas y del sector 5 sin componente comercial directo
Gainerako jarduera erdi industrial, tailer, handizkako salmenta, eta askotariko materialen jarduerei.
527,16 Euro
A resto de actividades semiindustriales, talleres, venta por mayor, materiales varios.

003 - Hondakin bilketaren urteko tarifak garajetarako lokalei

003 - Tarifa anual por recogida de residuos a locales destinados a garajes

1etik 5 plazetara
99.20 Euro
De 1 a 5 plazas
6tik 50 plazetara
165,80 Euro
De 6 a 50 plazas
51tik 200 plazetara
273,45 Euro
De 51 a 200 plazas
200 plazatik gora
460,50 Euro
De más de 200 plazas

004 - Hondakin bilketa: Hobariak

004 - Recogida de residuos: Bonificaciones

Landa inguruko etxebizitzetan, norberaren lurretan edo auzokonpostan materia organikoa konpostatutzen duten etxebizitzak. Betebeharreko baldintzak: (Udal teknikariek emandako ikastaroa egitea, Konpromiso orria sinatzea, Teknikarien ikuskatze bisitaren oniritzia)
40 %
Viviendas que hagan autocompostaje en el entorno rural, en sus propias tierras o en comunidad. (Requisitos a cumplir: Realizar curso impartido por técnicos municipales, Firmar documento de compromiso, Visto Bueno de los técnicos municipales en la visita de inspección).

14 - HILETA ZERBITZUAK

14 - SERVICIOS FUNERARIOS

 

001 - Hileta zerbitzuak

001 - Servicios funerarios

Gorpuzkiak panteoian sartzea
250.35 Euro
Inhumación panteón
Gorpuzkiak horma-hilobian sartzea
204,04 Euro
Inhumación nicho
Gorpuzkiak panteoi komunean edo hilobian sartzea
250,35 Euro
Inhumación panteón común o fosa
Gorpuzkiak horma hilobitik edo lurreko hilobitik gorpuzkien horma-hilobira eramatea
187,49 Euro
Traslado de restos (desde nicho o fosa) a nicho de restos.
Panteoiko gorpuzkien murrizketa (poltsan)
94,25 Euro
Reducción de restos en panteón(en bolsa)
Gorpuzkien kaxaren hornidura
75,01 Euro
Suministro de caja de restos
Errautsak horma-hilobian, gorpuzkien horma-hilobian edo panteoian sartzea
66,18 Euro
Inhumación de cenizas en nicho, nicho de restos o panteón

002 - Panteoiaren urteko mantentze-lana

002 - Mantenimiento anual panteón

Panteoi sinplea
50,51 Euro
panteón simple
Panteoi bikoitza
101,02 Euro
panteón doble
Panteoi hirukoitza
151,53 Euro
panteón triple
Horma-hilobiak 10 urterako uztea
297,78 Euro
Cesión de nichos por 10 años
Horma-hilobiak gorpuzkientzat 10 urterako uztea
199,24 Euro
Cesión nichos para restos por 10 años

003 - Panteoiei dagozkien hileta eskubideak eskualdatzea (bizirik daudenen artean) titularraren senideen alde edota izaera juridikoa duten ongintza edo erlijio erakundeen alde

003 - Transmisión inter-vivos de derechos sobre panteones a favor de parientes del titular ó a favor de entidades benéficas o religiosas con personalidad jurídica

Panteoi baten gaineko eskubidea iraungitzat jotzen denean, enkante irekian emango da eskubide berria

 

Cuando caduque el derecho funerario sobre un panteón, se otorgará el nuevo derecho funerario tras pública subasta

panteoi sinplea
2836,01 Euro
panteón simple
panteoi bikoitza
3781,34 Euro
panteón doble
panteoi hirukoitza
4726,69 Euro
panteón triple
Titularraren ezkontidearen alde edota jabearekin bizi izan direla egiaztatzen duten lagunen alde:panteoi sinplea, bikoitza eta hirukoitza
275,73 Euro
A favor del cónyuge y de las personas que acrediten convivencia:panteón simple, doble o triple

004 - Panteoiei dagozkien hileta eskubideak eskualdatzea (titularra hiltzeagatik)

004 - Transmisión mortis-causa de derechos sobre panteones

Panteoi baten gaineko eskubidea iraungitzat jotzen denean, enkante irekian emango da eskubide berria

Cuando caduque el derecho funerario sobre un panteón, se otorgará el nuevo derecho funerario tras pública subasta

panteoi sinplea ( odolkidetasunezko edo afinitatezko 1. graduko gurasoak edo bikoteak )
165,44 Euro
panteón simple ( padres/madres o cónyuges en 1er grado de consanguinidad o afinidad )
panteoi bikoitza ( odolkidetasunezko edo afinitatezko 1. graduko gurasoak edo bikoteak )
330,88 Euro
panteón doble ( padres/madres o cónyuges en 1er grado de consanguinidad o afinidad )
panteoi hirukoitza ( odolkidetasunezko edo afinitatezko 1. graduko gurasoak edo bikoteak )
441,16 Euro
panteón triple ( padres/madres o cónyuges en 1er grado de consanguinidad o afinidad )
panteoi sinplea ( 2. graduko aitonak-bilobak-anai arrebak )
330,88 Euro
panteón simple ( abuelos/as-nietos/as-hermanos/as en 2º grado )
panteoi bikoitza ( 2. graduko aitonak-bilobak-anai arrebak )
661,73 Euro
panteón doble ( abuelos/as-nietos/as-hermanos/as en 2º grado )
panteoi hirukoitza ( 2. graduko aitonak-bilobak-anai arrebak )
882,32 Euro
panteón triple ( abuelos/as-nietos/as-hermanos/as en 2º grado )
panteoi sinplea ( aitonak-birbilobak-besteak )
992,61 Euro
panteón simple ( abuelos/as-bisnietos/as )
panteoi bikoitza ( aitonak-birbilobak-besteak )
1985,20 Euro
panteón doble ( abuelos/as-bisnietos/as )
panteoi hirukoitza ( aitonak-birbilobak-besteak )
2757,24 Euro
panteón triple ( abuelos/as-bisnietos/as )

005 - Panteoiak itzultzea (esleipenaren gutxienezko kopuruaren itzulketa, iragandako urteen arabera)

005 - Reversión de panteones (porcentaje del valor base de licitación a devolver de acuerdo a los años transcurridos)

Urte 1
95 %
Año 1
Urte 2
90 %
Año 2
Urte 3
85 %
Año 3
Urte 4
80 %
Año 4
Urte 5
75 %
Año 5
Urte 6
70 %
Año 6
Urte 7
65 %
Año 7
Urte 8
60 %
Año 8
Urte 9
55 %
Año 9
Urte 10
50 %
Año 10

15 - UDAL ONDASUNEN USTIAPENA

15 - APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES

Bermea

Nolanahi ere, eskatzaileek dagokion zerbitzuak adierazitako bermea ezarri beharko dute

Fianza

En cualquier caso las solicitantes deberán depositar la fianza que al efecto le sea indicada por el servicio correspondiente

 

001 - Udal ondasunen ustiapenaren tasa

001 - Tasa por aprovechamiento de bienes municipales

Aulkia: egun osoa edo egun-zatia
0,99 Euro
Silla: día o fracción
Babes-hesia: egun osoa edo egun-zatia
7,36 Euro
Valla de protección: día o fracción
Elektrizitate-konexioa (berbenak, ekitaldi politikoak edo herrietako jaiak...): egun osoa edo egun-zatia
981,49 Euro
Enganche electricidad (verbenas, actos políticos o festejos populares...): día o fracción
Estalkirik gabeko oholtza hornitzea, muntatzea eta desmuntatzea (60 m2-rainokoa).
1398,62 Euro
Suministro, montaje y desmontaje de tablado sin cubierta (hasta 60 m2 ).
Estalkirik gabeko oholtza, 60 m2-tik gorakoa, hornitzea, muntatzea eta desmuntatzea.
1754,40 Euro
Suministro, montaje y desmontaje de tablado sin cubierta, a partir de 60 m2.
Estalkidun oholtza, 60 m2-rainokoa, hornitzea, muntatzea eta desmuntatzea.
2196,08 Euro
Suministro, montaje y desmontaje de tablado con cubierta, hasta 60 m2.
Estalkidun oholtza, 60 m2-tik gorakoa, hornitzea, muntatzea eta desmuntatzea.
2380,10 Euro
Suministro, montaje y desmontaje de tablado con cubierta, a partir de 60 m2.
Karpa mugikor eramangarriaren garraioa, muntatzea eta jasotzea, garbitze eta biltze lana.
3518,62 Euro
Transporte, montaje, desmontaje, limpieza y almacenaje de carpa móvil portátil
Estalkirik gabeko oholtza: egun osoa edo egun-zatia
68,04 Euro
Alquiler de tablado: día o fracción
Karpa mugikor eramangarriaren alokairua, egun osoa edo egun-zatia.
92,02 Euro
Alquiler de carpa móvil portátil, día o fracción

002 - Udal ondasunen ustiapena. Hobaria

002 - Aprovechamiento bienes municipales. Bonificación

Jarduerak udalaren bidez programatuta daudenean
98 %
Siempre que las actividades estén programadas a través del Ayuntamiento
Karpa mugikor eramangarria, Laurak Bat elkarteak
100 %
Carpa móvil portátil, asociación Laurak Bat
Karpa mugikor eramangarria, udalaren intereseko izendatu diren elkarteek, bizilagunen elkarteek, ikastetxe publikoek, ikastolek eta irabazi asmorik gabeko gainerako erakundeek
50 %
Carpa móvil portátil, asociaciones declaradas de interés municipal, las AA.VV., Colegios Públicos, Ikastolas y demás entidades no lucrativas

16 - EUSKALTEGIA

16 - EUSKALTEGI

Egunean bi orduko ikastaroko (340 eskola-ordu) eta ohiko ikastaroetatik aparteko matrikulen ordainketa urriaren lehenengo astean egingo da, edo hiru epe hauetan:

Lehenengo zatia: urriaren lehenengo astean.
Bigarren zatia: azaroaren lehenengo astean.
Hirugarren zatia: abenduaren lehenengo astean.


BOGA ikastaroko matrikularen ordainketa urriaren lehengo astean egingo da, edo bi epe hauetan:
Lehengo zatia(erdia):urriaren lehen astean.
Bigarren zatia(beste erdia):azaroaren lehen astean.

Tasak ikasle guztiek ordaindu beharko dituzte ezarritako epeetan. Ikasleak ikasturtean matrikulatzen denean hartzen duen konpromisoari eutsi egin beharko dio. Baja izanda ere, tasa oso-osoa ordaindu beharko du.

Gutxieneko likidazio-epea hiruhilekoa izango da, eta hasten direnetik ikasturtea bukatu artekoa ordaindu beharko dute.

Ikastaroa berezietan(astean bi edo hiru eguneko moduloetan esaterako)emandako eskola-orduen araberako tasa proportzionala aplikatuko da.
El abono de las matrículas de los cursos de dos horas diarias (340 horas lectivas) y de los cursos extraordinarios, se efectuará la primera semana de octubre o en los siguientes tres plazos:

Primer plazo: primera semana de octubre.
Segundo plazo: primera semana de noviembre.
Tercer plazo: primera semana de diciembre.

El abono de la matrícula del curso denominado BOGA, se efectuará la primera semana de octubre o en los siguientes dos plazos:
La primera parte (la mitad), la primera semana de octubre.
La segunda parte (la otra mitad): la primera semana de noviembre.

Todos los alumnos y alumnas deberán abonar las tasas dentro del plazo establecido. Una vez que el alumno o alumna se matricule en el curso, deberá mantener su compromiso. Deberán abonar el curso completo aunque causen baja.

El periodo mínimo a liquidar será trimestral y en todo caso hasta final de curso.
 
Por lo que respecta a los cursos especiales (por ejemplo, en los módulos de dos o tres días), se aplicará la tasa proporcional en función de las clases lectivas impartidas.

 

001 - Euskaltegia.

001 - Euskaltegi.

Ohiko ikastaroak:egunean bi orduko ikastaroa (340 irakastordu)
451 Euro
Matrícula (340 horas lectivas)
BOGA
501 Euro
BOGA

17 - TAXI-AUTOEN ETA ALOKATZEKO DIREN IBILGAILUEN LIZENTZIAK ETA BAIMENAK

17 - LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHICULOS ALQUILER

Alta edo baja dela eta, urteko lizentzia ez badator bat urte naturalarekin, kuota hilabeteen edo frakzioen arabera kalkulatuko da.

Cuando la licencia anual no coincida con el año natural por motivo de alta o baja, la cuota se calculará proporcionalmente al número de meses o fracción.

 

001 - Taxi-autoak eta alokatzeko diren ibilgailuak. Tasa

001 - Autotaxis y demás vehículos alquiler. Tasa

Ibilgailua aldatzea edo ibilgailu berri bat atxikitzea:
142,50 Euro
Sustitución de vehículo ó adscripción de nuevo vehículo

002 - Taxi-autoak eta alokatzeko diren ibilgailuak: Taximetroa duten ibilgailuentzat bakarrik

002 - Autotaxis y demás vehículos alquiler. Sólo para vehículos con contador taxímetro

1. lizentziaren baimena ( taximetroa duten ibilgailuak )
2393,82 Euro
Autorización objeto de 1ª licencia ( vehículos con contador taxímetro )
Lizentzia eskualdatzeko baimena ( taximetroa duten ibilgailuak )
4147,53 Euro
Autorización transmisión licencia ( vehículos con contador taxímetro )
Urteko lizentzia ( taximetroa duten ibilgailuak )
85,21 Euro
Licencia anual ( vehículos con contador taxímetro )

18 - HIRIGINTZA-ESPEDIENTEA BIDERATZEAGATIK

18 - POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

 

001 - Hirigintza plangintzako espedienteak

001 - Expedientes de planeamiento urbanistico:

* Prentsan eta aldizkari ofizialetan argitaratzeko gastuak bereiz likidatuko dira..
*Gastos de publicación en prensa y boletines aparte
1.1.- Arau Subsidiarioen aldaketa zehatza:
2795,82 Euro
Modificacion puntual Normas Subsidiarias
1.2.- Bateragarritze-plana eta haren aldaketa:
2795,82 Euro
Plan de compatibilización y su modificación
1.3.- Sektorizatze-plana eta haren aldaketa:
2571,96 Euro
Plan de sectorización y su modificación
1.4.- Plan partziala eta haren aldaketa:
2348,09 Euro
Tramitación de Plan Parcial
1.5.- Plan berezia eta haren aldaketa:
2348,09 Euro
Tramitación de Plan Especial
1.6.- Xehetasun-azterlana eta haren aldaketa:
2092,61 Euro
Estudio de detalle y su modificación
1.7.- Plangintzako hirigintza-hitzarmena:
2348,09 Euro
Convenio urbanístico de planeamiento

002 - Hirigintza kudeaketako espedienteak

002 - Expedientes de Gestión Urbanística

* Prentsan eta aldizkari ofizialetan argitaratzeko gastuak bereiz likidatuko dira.
*Gastos de publicación en prensa y boletines aparte
Hirigintza jarduketako programa eta aldaketak
1621,62 Euro
Programa de actuación urbanizadora y su modificación
2.2.- Kudeaketako Hirigintza Hitzarmena:
1421,67 Euro
Convenio urbanístico de gestión
Konpentsazio Batzordea
2946,86 Euro
Constitución, inscripción e intervención Junta de Compensación
Birpartzelatze edo Lankidetza proiektua
2348,09 Euro
Proyecto de Reparcelación o Cooperación y modificación
Birpartzelatze Planaren ordezko dokumentua
895,44 Euro
Acuerdo sustitutorio de Plan de Reparcelación
Desjabetze proiektua
2457,83 Euro
Proyecto de Expropiación
Desjabetze espedientea irisgarritasuna
1261,24 Euro
Expediente de expropiación accesibilidad
Urbanizazio proiektua
1599,88 Euro
Proyecto de Urbanización y su modificación
Urbanizazioko obra osagarrien proiektua
799,94 Euro
Proyecto de obras complementarias de urbanización

003 - Hirigintza diziplinako espedienteak

003 - Expedientes de disciplina urbanística

Egikaritze-agindua: 3.000 euro artekoa
199,45 Euro
Orden de ejecución hasta 3.000 euros
Egikaritze-agindua: 3.000,01 eta 6.000 euro bitartekoa
290,92 Euro
Orden de ejecución: 3.000,01 – 6.000 euros
Egikaritze-agindua: 6.000,01 eta 18.000
759,02 Euro
Orden de ejecución 6.000,01 – 18.000 euros
Egikaritze-agindua: 18.000,01 eta 30.000 euro bitartekoa
1119,43 Euro
Orden de ejecución: 18.000,01 – 30.000 euros
Egikaritze-agindua, 30.000 eurotik gorakoa
2702,09 Euro
Orden de ejecución superior a: 30.000 euros
Hertsatze-isunak, egikaritze subsidiarioa, desjabetzea edo erabakitzen den birgaitze-programa, lehenengo agindua ez betetzeagatik ( %-tan, tasarekiko)
Hasta 500 -Arte
Multas coercitivas,ejecución subsidiaria, expropiación o programa rehabilitación que se acuerden por incumplimiento de la primera orden:aumento % sobre tasa inicial
Aurri-espedientea, 201. art.:
1179,81 Euro
Expediente de ruina
Berehalako aurri-espedientea, eraisketarik gabe:
471,93 Euro
Expediente de ruina inminente sin demolición
Berehalako aurri-espedientea, eraisketarekin:
943,85 Euro
Expediente de ruina inminente con demolición

004 - Eraikuntza berriko obra lizentzia

004 - Licencia de obras de edificación nueva construcción

100.000 euro arte.
1080,96 Euro
Hasta 100.000 euros
100.000,01 eurotik 600.000 euroraino.
2161,94 Euro
De 100.000,01 - 600.000 euros
600.000,01 eurotik gorakoak.
3242,89 Euro
Superiores a 600.000,01 euros

005 - Tasa. Obra lizentziak

005 - Tasa. Licencia de obras

3.000.- euroraino
79,08 Euro
Hasta 3.000 euros
3.000,01etik 6.000 euroraino.
116,37 Euro
De 3.000,01 - 6.000 euros
6.000,01etik 18.000 euroraino.
303,61 Euro
De 6.000.01 - 18.000 euros
18.000,01etik 30.000 euroraino
448,20 Euro
De 18.000,01 – 30.000 euros
30.000,01etik 100.000 euroraino.
1080,96 Euro
De 30.000,01 - 100.000 euros
100.000,01 eurotik gorakoak.
2161,94 Euro
Superiores a 100.000,01 euros

006 - Obrak aurrez jakinaraztea

006 - Comunicación previa de obras

3.000.- euroraino.
26,37 Euro
Hasta 3.000 euros
3.000,01etik 6.000 euroraino.
46,30 Euro
De 3.000,01 - 6.000 euros
6.000,01etik 18.000 euroraino.
107,10 Euro
De 6.000,01 - 18.000 euros
18.000,01etik 30.000 euroraino.
204,20 Euro
De 18.000,01 - 30.000 euros
30.000,01etik 50.000 euroraino
257,33 Euro
De 30.000,01 – 50.000 euros
50.000,01etik 100.000 euroraino.
1049,48 Euro
De 50.000,01 - 100.000 euros
100.000 eurotik gorakoak.
2161.94 Euro
Superiores a 100.000 euros

007 - Obren erantzukizunpeko adierazpena

007 - Declaración responsable de obras

3.000 euroraino.
20,40 Euro
Hasta 3.000 euros
3.000,01etik 6.000 euroraino.
35,77 Euro
De 3.000,01 - 6.000 euros
6.000,01etik 18.000 euroraino.
82,16 Euro
De 6.000,01 - 18.000 euros
18.000,01etik 30.000 euroraino.
141,43 Euro
De 18.000,01 - 30.000 euros
30.000etik gorakoak
467,58 Euro
Superiores a 30.000 euros

008 - Obrak: Bestelakoak

008 - Obras: Otros

Titular aldaketak edo lagapena
31,63 Euro
Cambio de titularidad o cesión
Eraikuntza berriko lizentziaren luzapena:
126,55 Euro
Prórroga licencia de obras de edificación de nueva construcción
Obra-lizentziaren luzapena:
31,63 Euro
Prórroga licencia de obras
Lizentzia iraungitzea:
158,19 Euro
Caducidad de licencia
Egitez edo eskubidez atzera egitea edota prozedura iraungitzea aurrez txosten teknikoa egin aurretik
30(gutxieneko zenbatekoa/importe mínimo 10€) %
Desistimiento de hecho o de derecho o caducidad del procedimiento previa a la emisión de informe técnico: % sobre la tasa
Egitez edo eskubidez atzera egitea edota prozedura iraungitzea aurrez txosten teknikoa egin ondotik
60 (gutixeneko zenbatekoa/importe mínimo 20€) %
Desistimiento de hecho o de derecho o caducidad del procedimiento una vez emitido informe técnico: % sobre la tasa

009 - Lehen erabilerako lizentzia edo aurretiko jakinarazpena

009 - Licencia o comunicación previa primera utilización

Etxebizitza eta/edo lokal bakoitza
99,71 Euro
Por cada vivienda y/o local
Garaje eta/edo trasteleku bakoitza
39,88 Euro
Por cada garaje y/o trastero
Kalkulatutako zenbatekoa txikiagoa bada: promozio bakoitzaren gutxienekoa
531,84 Euro
Si el importe calculado fuera inferior: mínimo por promoción

010 - Lizentzia behar duten jarduera sailkatuak. Jarduera-lizentzia

010 - Actividades clasificadas sometidas a licencia. Licencia de actividad

0 m2tik 100 m2ra
707 Euro
De 0 m2 a 100 m2
101 m2 tik 500 m2 ra
1555,63 Euro
De 101 m2 a 500 m2
501 m2tik 1000 m2ra
2592,74 Euro
De 501 m2 a 1000 m2
1000 m2tik gorakoak
3456,96 Euro
Más de 1000 m2

011 - Lizentzia behar duten jarduera sailkatuak. Irekieraren aurretiazko jakinarazpena eta titulartasun aldaketa (jardueraren birkalifikazioa ez badakar)

011 - Actividades clasificadas sometidas a licencia. Comunicación previa de apertura y cambio de titularidad (sin recalificación de la actividad)

0 m2tik 100 m2ra
129,87 Euro
De 0 m2 a 100 m2
101 m2tik 500 m2ra
176,75 Euro
De 101 m2 a 500 m2
501 m2tik 1000 m2ra
216,46 Euro
De 501 m2 a 1000 m3
1000 m2tik gora
389,64 Euro
De más de 1000 m2

012 - Aurretiazko jakinarazpena behar duten jarduera sailkatuak. Irekierako aurretiazko jakinarazpena

012 - Actividades clasificadas sometidas a comunicación previa. Comunicación previa de apertura

Tarifa orokorra Jardueren aurretiazko jakinarazpena:0 m2-tik 150 m2-ra
270,58 Euro
Tarifa general Comunicación previa de actividades :De 0 a 150 m²
Tarifa orokorra: Jardueren aurretiazko jakinarazpena:151 m2-tik 500 m2-ra
541,16 Euro
Tarifa general:Comunicación previa de actividades:De 151m² a 500 m²
Tarifa orokorra: Jardueren aurretiazko jakinarazpena:500 m2-tik gora
2705,82 Euro
Tarifa general:Comunicación previa de actividades:Mas de 500 m²
Tarifa gehitua: Kuota %100ean gehituko zaie honako hauei: -Tailer eta zenbait lantegi (aroztegiak, muntatze edo mekanizazio lantegiak, ogi lantegia, gozogintza lantegia, catering...) aurretiazko jakinarazpena behar dutenak. - Jarduera sailkatuetarako aurretiazko lizentziaren menpe ez dauden ostalaritza eta jatetxe-establezimenduak eta jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak ematen dituztenak.

Tarifa incrementada:

La cuota se incrementará en un 100% a:

-Talleres y obradores varios (carpinterías, montaje, mecanización, obradores de panadería, pastelería, de catering…) sujetos a comunicación previa.

-Establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos o actividades recreativas que no se encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada.

013 - Aurretiazko jakinarazpena behar duten jarduera sailkatuak. Titulartasun aldaketa

013 - Actividades clasificadas sometidas a comunicación previa. Cambio de titularidad.

Titulartasun aldaketa (komunikazioa egin behar dutene jarduerak)
216,46 Euro
Cambio de titularidad (de actividades sometidas a comunicación)

014 - Jarduera sailkatuak. Jendaurreko ikuskizunen baimena (lizentzia-jarduerari lotutako jolas-jarduera)

014 - Actividades clasificadas. Autorización de espectáculos públicos (actividad recreativa ligada a una actividad con licencia)

Tarifa orokorra.Baimen eskaera
32,48 Euro
Tarifa general.Solicitud de autorización

015 - Jarduera sailkatuak: Bestelakoak

015 - Actividades clasificadas: Otros

Egitez edo eskubidez atzera egitea edota prozeduraren iraungitzea, aurrez txosten teknikoa egin aurretik
30(gutxieneko zenbatekoa/importe mínimo 10€) %
Desistimiento de hecho o de derecho o caducidad del procedimiento previa a la emisión de informe técnico: % sobre la tasa
Egitez edo eskubidez atzera egitea edota prozeduraren iraungitzea, aurrez txosten teknikoa eginda
60(gutixeneko zenbatekoa/importe mínimo 20€) %
Desistimiento de hecho o de derecho o caducidad del procedimiento una vez emitido informe técnico: % sobre la tasa

016 - Lan, jarduera eta ezkutuko erabileren hirigintza legezkotasuna berreskuratzea

016 - Restauracion legalidad urbanistica de obras, actividades y usos clandestinos 

Ezkutuko obra legeztatzea
150 %
Legalización obra clandestina(sobre la tasa aplicable por licencia)
Eraiste, berreraikitze edo lehengoratze agindua
175 %
Orden de demolición, reconstrucción o reposición(sobre la tasa aplicable por licencia)
Ezkutuko jarduera legeztatzea
150 %
Legalización de actividad clandestina(sobre la tasa aplicable por licencia)
Erabilera edo jarduera behin betiko lagatzeko aginduak
175 %
Órdenes de cese definitivo de uso o actividad(sobre la tasa aplicable por licencia)
Nahitaez egikaritzeko bitartekoak hartzea agindutako ez betetzeagatik (isunak, egikaritze subsidiarioa) %-tan tasaren gain
Hasta 500-arte %
Adopción de medios de ejecución forzosa por incumplimiento de lo ordenado (multas, ejecución subsidiaria) % sobre la tasa

017 - Bestelako hirigintza-espedienteak 

017 - Otros expedientes urbanísticos

Partzelazioa/Lursail zatiketa
267,67 Euro
Parcelación/Segregación
Garabia instalatzea
280,30 Euro
Instalación de grua.
Antolamenduz kanpoko ziurtagiria
31,63 Euro
Certificado fuera de ordenación
Hirigintza-kontsulta
93,69 Euro
Consulta urbanística
Hirigintza-zedula
109,48 Euro
Cédula Urbanística

019 - Zuhaitz mozketa eta suebakiak irekitzea

019 - Tala de arboles y apertura de cortafuegos

Hiri lurzorua-3 un. arteko multzoak
64,94 Euro
Suelo Urbano-Conjuntos de hasta 3Ud
L. ez urbanizagarria-0tik 5.000 m² arte, partzela trinkoak
64,94 Euro
S. No Urbanizable-De 0 a 5.000 m² parcelas compactas
L. ez urbanizagarria-5.000 m² tik 20.000 m² ra, partzela trinkoak
108,23 Euro
S. No Urbanizable-De 5.000 m² a 20.000 m² parcelas compactas
L. ez urbanizagarria- 20.000 m² tik 100.000 m² ra, partzela trinkoak
108,23 Euro
S. No Urbanizable-De 20.000 m² a 100.000 m² parcelas compactas
Azpiegitura-trazatuei eragiten dietenak L> 2.000m² edo 100ml
270,58 Euro
Que afecten a trazados de infraestructuras S> 2.000m² o 100ml

020 - Zuhaitz landaketa

020 - Plantación de árboles

Hiri Lurzorua-3 un. arteko multzoak
32,48 Euro