3 HIRILURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGAREN ORDENANTZA FISKAL ARAUTZAILEA

3 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

 

I.    XEDAPEN OROKORRAK

I.  DISPOSICIONES GENERALES

1.    Artikulua.
Udal honek, Toki Ogasunak erregulatzen dituen Lurralde Historikoko Foru Arauen eta tributuari dagokion Foru Arauean aurrikusitakoareri arabera Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga ezarri eta exijitzen du, Ordenantza honi jarraiki, portzentaia laukia eta tarifa aplikagarriak dituen Eranskina parte delarik.
Artículo 1.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral particular del tributo, establece y exige el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen el cuadro de porcentajes y las tarifas aplicables.

2.    Artikulua.
Ordenantza udal barruti osoan aplikatzen da.

Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II.    EGITATE EZARGARRIA

II.    HECHO IMPONIBLE

3.    Artikulua.

1.- Zergaren egitate ezargarria da ezarraldian zehar hirilurrek izan duten balio gehikuntza, lur horien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzen denean edo horien gainean jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean.
2-- Eragin hauetara, hurrengoak izango dute hirilurren kontsiderazioa:
Hiri-lurzoroa, urbanizagaia egitaraupeko urbanizagarria edo egitaraurik gabeko urbanizagarrian Hirigintza Iharduketarako Egitaraua onetsiko den unetik; zoladuradun bideak edo espaloien xingolaketa izan eta estolderia, ur-hornidura, energía elektrikoaren hornidura eta argiteria publiko dituzten luarrak eta hiri eraikuntzek beteta daudenak.

Nekazal Legerian xedatutakoaren aurka zatikatzen diren lurrak era honetakotzat hartuko dira, beti ere zatikapen horrek nekazal erabilera hutsaltzen duenean, horrengatik berberen izaeraren aldakuntzarik jaso gabe, honako zerga honetarako ez bada.

Artículo 3.

1. - Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que hayan experimentado durante el período impositivo los terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad se transmita por cualquier título, o sobre los que se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio.
2.- A estos efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:
El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado, o urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística, los terrenos que dispongan de vías de pavimentación o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la Legislación Agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.

 

III.    MENPEKOTASUN EZA

III.    NO SUJECION

4.    Artikulua.
1.- Nekazal izaerako lurrek izango duten balio gehikuntza ez da zerga honen menpe egongo.
2.-  Zerga  honen  eraginetarako  hurrengoak  izango  dute  nekazal  izaerako  ondasun  higiezinen kontsiderazioa:
Aurreko artikuluko 2. zenbakian xedatutakoaren arabera hirilurren kontsiderazioa ez dutenek.
Artículo 4.
1.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza rústica.
2.- A efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza rústica:
Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en el n° 2 del artículo anterior.

IV.    SALBUESPENAK

IV.    EXENCIONES

5.    Artikulua.
1.- Zerga hau ordaindu behar dutenak jarraiko pertsona edo Entitateak direnean, balio gehikuntzak salbuetsita daude zerga honetan:
a)    Estatua,  Euskal  Herriko  Autonomi  Elkartea,  Lurralde  Historikoa  eta  berauen  Administrazio izaerazko Organismo Autonomoak.
b)    Udalerria eta udalerri horren toki entitateak zein udalerria kide deneko toki entitateak eta berauen Administrazio izaerazko Organismo Autonomoak.
c)    Ongintza edo irakaskuntza-ongintza duten entitateak.
d)    Gizarte  segurantzaren  eta  legerian  aurrikusitakoaren  bat  etorriz  sortutako  Mutualitate  eta Montepioen entitate kudeatzaileak.
e)    Nazioarteko Itun edo Hitzarmenetan salbuespena aintzatetsi izan zaien pertsonak edo Entitateak.
f)    Ukitzen dituzten lurrei dagokienez, administrazio emakida lehengoragarrien titularrak.
g)    Gurutze Gorria eta beronen berdinezkarri izan eta Lurralde Historikoko araubidez zehaztuko diren entitateak.

Artículo 5.
1.-  Están  exentos  de  este  impuesto  los  incrementos  de  valor  correspondientes,  cuando  la obligación de satisfacer el mismo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades.
a)    El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Territorio Histórico, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo.
b)    El Municipio y las entidades locales en él existentes o en las que se integre y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.
c)    Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d)    Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidas conforme á la Legislación.
e)    Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.
f)    Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.
g) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que se determinen por disposición del Territorio Histórico.

2.- Era berean, jarraian adieraziko diren egintzen ondorio diren balio gehikuntzak zerga honetan salbuetsita daude.
a)    Ezkontza sozietatera egindako ekarpenak, ezkontideen artean, ezkontza sozietatera egindako ondasun eta eskubideen ekarpenen ordain, egindako ondasunen, eta dituzten hartzeko komunen, esleipen eta eskualdaketak.
b)    Seme-alaben alde edo ezkontideen artean, ezkontza baliogabetasun, banantze edo dibortzioaren balizkoei buruzko epaien beterazpenaren ondorioz egin daitezen ondasun higiezinen eskualdaketak.
c)    Edozein zortasun-eskubideren eraketa eta eskualdaketa.
2.- Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) Las aportaciones a la sociedad conyugal, las adjudicaciones y las transmisiones de bienes entre cónyuges en pago de sus aportaciones de bienes y derechos a la sociedad conyugal, y, de sus haberes comunes.
b) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial.
c) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

V.    SUBJEKTU PASIBOAK

V.    SUJETOS PASIVOS

6. Artikulua.
Hurrengoak dira zergaren subjetu pasiboak:
a) Lurren eskualdaketetan edo jabaria mugatzen duten irabazizko gozameneko ondasun-eskubideak eratu edo eskualdatzean, lurraren eskuratzailea edo ondasun-eskubidea beronen alderatua izan edo eskualdaketaren jasotzailea.
b) Lurren eskualdaketetan edo jabaria mugatzen duten kostubidezko gozameneko ondasun-eskubideak eratu edo eskualdatzean, lurraren eskualdatzailea edo ondasun-eskubidearen eratzaile edo eskualdatzailea.
Artículo 6.
Es sujeto pasivo del Impuesto:
a)    En las transmisiones de terrenos o en la constitución transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, el adquirente del terreno a la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b)    En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

VI.    OINARRI EZARGARRIA

VI.    BASE IMPONIBLE

7 Artikulua.

1.- Zerga honen oinarri ezargarria, hirilurren balioak sortzapen-unean ageriko jarri eta hogei urtetako gehienezko epean har hartutako benetako gehikuntza da.


2.-  Benetako  gehinkuntzaren  zenbatekoa  zehazteko  sortzapen-unean  lurraren  balioaren  gainean Eranskinean dagoen eskalaren portzentaia aplikatuko da.

3  -  Artikulu.honetako  bigarren  zenbakiak  aipatzen  duen  portzentaia  zehazteko  hurrengo  erregelok aplikatuko dira:

Lehena.- Zergaren menpeko eragiketa bakoitzaren balio gehikuntza, aipatu gehinkuntza agerian gertatu den urte kopuru barruan hartzen dituen aldirako artikulu honetako 2. Zenbakian ezarritako urteko portzentaiaren arabera zehaztuko da.


Bigarrena.- Sortzapen unean lurrak duen balioaren gainean aplikatu beharreko portzentaia, kasu jakin bakoitzari aplikatu zaion urteko portzentaia eta balio gehinkuntza agerian jasan deneko urte kopuruaz  biderkatzetako emaitza izango da.

Hirugarrena.- Lehen erregelaren arabera eragiketa jakin bakoitzari  aplikagarri zaion urteko portzentaia zehazteko, eta bigarren erregelaren arabera aipatu urteko portzentaia zein urte kopuruz biderkatu behar den zehazteko, balio gehinkuntza agerian jarri zeneko aldia osatzen duten urtebeteak bakarrik hartuko dira kontutan, ondorio horietarako aipatu aldiaren urte zatikiak ezin izango direlarik kontutan hartu.
Artículo 7.

1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.

2.- Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje de la escala que se contiene en el Anexo.

3.- Para determinar el porcentaje a que se refiere el número segundo de este artículo se aplicarán las reglas siguientes:

Primera.- El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual establecido en el número 2 de este artículo para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

Segunda.- El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

Tercera.- Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla primera, y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual, conforme a la regla segunda, solo se considerarán los años completos que integran el periodo de puesta de manifiesto del incremento del valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho Período.
8.    Artikulua.
Lurren eskualdaketeten, haien sortzapen uneko balioa, une horretan Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako finkaturik duena izango da.
Artículo 8.
En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
9.    Artikulua.
1.- Jabaria mugatzen duten ondasun eskubideak eratu eta eskualdatzean, Eranskinan bildutako urteko portzentaiei buruzko laudia, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren ondorioetarako finkatu arauak aplikatuz kalkulaturiko eskubide horien balioa, hari doakiolarik, ordezkatzen duen 7. artikuluan definituriko balioren zatiaren gainean aplikatuko da.

2.- Eraikin edo lur baten gainean solairu bat edo gehiago eraikitzeko eskubidea, edo lurraren azpian, azalerako ondasun eskubiderik sortu gabe, eraikuntza egiteko eskubidea eratu edo eskualdatzean, Eranskineko urteko portzentaien laukia eskualdaketa-eskrituran finkaturiko proportzionaltasun modulua edo, horren ezean, lurgainean edo lurraren azpian eraikitzeko solairuen azalera edo bolumena eta haiek behin eraikiz gero eraikitako guztizko azalera edo bolumenaren arteko portzentaia ezartzearen ondorioz lortutakoa, ordezkatzen duen 7.artikuluan definitu eta hari doakion balioaren zatiaren gainean aplikatuko da.

3.- Beharrezko desjabetzapenak daudenean, eranskinean bildutako urteko portzentaien laukia lurraren balioari dagokion balioespenaren zatiaren gainean aplikatuko da.
Artículo 9.
1.- En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el cuadro de porcentajes anuales contenido en el Anexo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el articulo 7 que representa, respecto del mismo el valor de los referidos derechos calculados mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

2.- En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realiza la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el Anexo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo 7 que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

3.- En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el Anexo, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

VII.    TRIBUTU KUOTA

VII. CUOTA TRIBUTARIA
10.    Artikulua. Zerga honen kuota, oinarri ezargarriari Eranskinean adierazten den karga tipoa aplikatzearen emaitza izango da.

Artículo 10.

La cuota de este Impuesto será e1 resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se expresa en el Anexo.

VIII.    ZERGAREN SORTZAPENA

VIII. DEVENGO DEL IMPUESTO

11. Artikulua.

1.- Data hauetan sortaraziko da zerga:
a)    Lurraren jabetza bizien artean edo heriotzaren zioz eskualdatzen denean, kostubidez edo dohain izanik ere, eskualdaketa datan.

b)    Jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean, eraketa edo eskualdaketa gertatzen den datan.
Articulo 11.
 
1.- El impuesto se devenga:
a)    Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b)    Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
Aurreko zenbakiko eraginetarako hurrengo hau hartuko da eskualdaketa datatzat:
 
a)    Bizien arteko egintza edo kontratuetan agiri pu blikoa ematen denekoa eta, dokumentu pribatuak direnean, horiek erregistro publikoan inskribatzen direnekoa edo duen lanbidearen zioz funtzionari publiko batek ematen dituenekoa.
b)    Heriotz ziozko eskualdaketetan, sortzailearen heriotza data.

A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará como fecha de la transmisión:

a)    En los actos o contratos intervivos la de otorgamiento del documento público, y, cuando se trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción de éstos en un registro público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b)    En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

2.- Ebazpen irmoaz lurraren eskualdaketa edo beronen gaineko gozameneko ondasun-eskubidearen eraketa edo eskualdaketa sortarazi zuen egintza edo kontratuaren baliogabetze, hutsalketa edo deuseztapena gertatu dela epai bidez edo administrazio bidez adierazi edo aintzatets dadinean, subjektu pasiboak ordaindutako zergaren itzulketa egin diezaioten eskubidea izango du, beti ere egintza edo kontratu horrek irabazpiderik eman ez badio eta itzulketa, ebazpena irmo hartu zenetik bost urtetako epearen barruan galda dezanean, irabazpiderik dagoelakotzat interesatuek Kode Zibilaren 1295. artikuluak aipatu elkarrekiko itzulketak burutu behar dituztela bidezkotzen ez denean joko delarik. Egintzak edo kontratuak irabazpiderik sortarazi ez badu hutsalketa edo deuseztapena zergaren sujetu pasiboaren egin-beharrak ez betetzearen zioz adieraziz gero, ez da ezertan ere itzulketarik egongo.

3- Kontratu, alde kontratatzaileen elkarren arteko adostasunez ondoriorik gabe geratzen bada, ez da ordaindutako zerga ttzuliko eta tributuak ordaindu beharreko egintza berritzat hartuko da. Elkarren arteko adostasuntzat adiskidetze egintzako adostasuna eta demandarekiko aritoregite hutsa joko dira.

4- Baldintzaren bar tarteko duten egintza edo kontratuetan, berauen kalifikazioa Kode Zibileko preskripzioen arabera egingo da. Etendurazkoa balitz, zerga ez litzateke likidatuko harik eta berau bete arte. Baldintza deuseztapenezkoa balitz, zerga exijitu egingo litzateke, noski, baldintza betetzen denean aurreko ataleko erregelaren araberako itzulketa egitearen erreserban.
2.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de los próximos 5 años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3 - Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutilo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.  

IX.    KUDEAKETA

IX.    GESTION

12.    Artikulua. Subjektu pasiboek Udal Administrazioaren aurrean aurkeztu beharko dute Zergagatik dagokien aitorpena, administrazioak emango duen eredu ofizialaren arabera non tributu zerrendako elementua eta kuota zehazteko beharrezko gainerako elementuak azalduko bait dira, kuotaren ordainketa aitorpena aurkezten den ekintza berean ordaindu beharko da.

Artículo 12.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración Municipal, la declaración correspondiente por el Impuesto según el modelo oficial que facilitará aquélla y que contendrá los elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para el señalamiento de la cuota cuyo pago deberá efectuarse simultáneamente en el mismo acto de la presentación dé la declaración.

13.    Artikulua.

Hurrengo epeetan aurkeztu beharko da aitorpena eta horretatik ateratako kuota ordaindu, zergaren sortzapena sortuko den datatik aurrera zenbatuko direlarik:

a)    Bizien arteko egintzetan, epea 30 lanegunetakoa izango da.
b)    Heriotzaren ziozko egintzetan, epean sei hilabetetakoa izanda, sujektu pasiboak horrela eskaturik urtebateko mugara luzatu ahal izango delarik.
Artículo 13. La declaración deberá ser presentada e ingresada la cuota resultante de la misma en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: a)    Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días hábiles. b)    Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sújeto pasivo.

14.    Artikulua.

1.- Aitorpenari, nahitanahiez, ezarpena sorteraziko duren egintza edo kontratuak bilduko dituen agiria, behar bezala askietsia, erantsiko zaio.

2.- Eskatzen diren salbuespen edo hobariak, halaber, agiriz ziurtatu beharko dira.

Artículo 14.

1.- A la declaración se acompañará inexcusablemente el documento debidamente autenticado en que consten los actos o contratos que originan la imposición.

2.- Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse documentalmente.

15.    Artikulua. Udal Administrazioak errekeritu ahal izango ditu pertsona interesatuak, Zergaren likidazioa burutzeko beharrezko erizten dituen bestelako agiriak aurkeztu ditzaten hogeitamar egunetako epean, interesatuak eskaturik beste hamabost egunez luza daitekeelarik, epe horien barruan egindako errekerimenduei etantzuten ez dietenek, dagozkien arauhauste eta tributu zehapenak izango dituzte, esandako agiriak aitorpena egiaztatu eta likidazioa ezartzeko beharrezko diren heinean. Esandako agiri horiek interesatuak bere onurarako bakarrik alegaturiko gorabeherak egiaztatzeko bitarteko hutsak balira, errekerimenduari ez erantzueak, alegatu bai baina zuritu gabeko zertzeladak kontutan hartu gabe likidazioa egitea ekarriko du.

Artículo 15.

La Administración Municipal podrá requerir a las personas interesadas que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por otros quince a petición del interesado, otros documentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del Impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y sanciones tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para comprobar la declaración. Sí tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso de las circunstancias alegadas y no justificadas.

16.    Artikulua. 12. artikuluan xedatutakoaz at, jarraian adieraziko direnek, Udal Administrazioari jakinarazi egin beharko diote egitate ezargarriaren buruketa, subjektu pasiboen epe berberen barruan: a)    Honako Ordenanza Fiskal honetako 6. artikuluaren a) hizkian bildutako kasuetan, beti ere bizien azteko negozio juridikoaren zioz sortarazikoetan, dohaintza emailea edo ondasun eskubidearen eratzailea edo eskualdatzailea. b)    Aipatu 6. artikuluaren b) hizkiko kasuetan, eskuratzailea edo ondasun-eskubidea bere alde eratu edo eskualdatuta duen perstsona.
Artículo 16.
Con independencia de lo dispuesto en el articulo 12, están igualmente obligados a comunicar a la Administración Municipal la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)    En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, siempre que se hayan producido en negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b)    En los supuestos contempladas en la letra b) del artículo 6 citado, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
17.    Artikulua. Era berean, Notariek egutegiko hiru hilabeteko bakoitzaren lehen hamabostaldiaren barruan, egutegiko aurreko hiru hilabetekoan beraiek baimendutako agiri guztien zerrenda edo indize laburtua igorri behar izango dote nahitaez, bakoitzak bere udalari, haiek, dena den, eskuhartzaileen izan-deiturak, nortasun agiri nazionala eta helbidea eta, agintzak bil ditzatenetan, zerga honen egitate ezargarriaren eginkisuna ageriko jar dezaten egintza edo negozio juridikoak bilduko dituztelarik, azken borondateko egintzen salbuespenarekin. Epe berberaren barruan ere jakinaren gainean egon edo izanpeak legeztatzeko aurkeztu izan zaizkien egitate, egintza edo negozio juridikoen zerrenda igorri behar izango dute. Atal honetan aurrikusitakoa Lurralde Historikoko Foru Tributu Arau Orokorrean ezarritako lankidetzazko betebehar orokorraren kalterik gabe.

Artículo 17.

Asimismo, los Notarios, estarán obligados a remitir a la Administración Municipal, dentro de la primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, en el término municipal, con excepción de los actos ' de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del   mismo   plazo,   relación   de   los   documentos
privados compresivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este artículo se entiende sin perjuicio del 11.deber general de colaboración establecido en la Norma Foral Ge- neral Tributaria del Territorio Histórico.

18.    Artikulua.

1.- Udal Administrazioak aitortu izan ez dicen egitate ezargarrien egintzaren jakinaren gainean dagoenean, 13. artikuluan aipatzen dicen epeen barruan, interesatuei errekerimendua egingo die aipatu aitorpena egin dezaten, tributo arauhaustapénen eta, hala balitz, dagozkien zehapenen kaltetan gabe.

2.- Udal Administrazioak aurrikusitako errekerimenduak bideratuta eta interesatuek.dagokien aitorpena aurkezten ez badute, ofiziozko esped:entea izapidetuko da, berak dituen datuekin, dagokion likidazioa eginez eta, hala balegokio, dagozkion sartzen epeak eta errekurtsoen adierazpena azaldurik, tributo arauhaustapenen eta, hala balitz, daozkien zehapenen kaltetan gabe.  

Artículo 18.

1.- Siempre que la Administración Municipal tenga conocimiento de la realización de hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en el artículo 13, requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

2.- Si cursados por la Administración Municipal los requerimientos anteriormente previstos, los interesados no presentarán la correspondiente declaración, se instruirá expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con indicación, en su caso, de los plazos de ingreso: y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las in fracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

 

19.    Artikulua.

Ezin izango da Jabetzaren Erregistroan terrenoen eta gainerako zergapeko ekintzen dokumentua inskribatu, aldez aurretik Zerga honen ordainketa edota, kausa balitz, kuoten ordainketaren atzerapena ez bada kreditatzen.

Artículo 19.

No podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad el documento de la transmisión de terrenos y demás actos sujetos sin que se acredite el previo pago de este Impuesto o del aplazamiento del pago de las cuotas en su caso.

20.    Artikulua.

Ordenantza honetan erregulatzen den Zerga honen likidazio, bilketa eta ikuskaritzari dagokion orotan, era berean zerga urraketak kalifikatu eta kasu bakoitzari jarri beharreko zehapenak finkatzeko orduan, Foru Zerga Arau Orokorrean aurrikusitakoa izango da aplikagarri.
Artículo 20.

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto regulado en esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.  

X.    XEDAPEN GEHIGARRIA

X.    DISPOSICIÓN ADICIONAL

Aurreko 9.1 artikuluan xedatu eraginetarako eta Ondare Transmisio eta Ekintza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zerga onartzen duen Foru Arauak indarrean dirauen bitartean, hurrengo arau hauek hete beharko dira:

1. a) Gozamen denboralaren balioa, ondasunen balioaren proportzioan egingo da, urtebeteko epealdiko 100eko 2a, 100eko 70 a gainditu gabe.
b)    Biziarteko gozamenetan, balioa ondasunen balio osoaren %70ekoa dela eritziko da gozamendariak 20 urte baino gutxiago dituenean, eta hori gutxituz joango da, gehiagoko urte bakoitzeko 100eko 1aren proportzioan, balio osoaren 100eko 10eko mugarekin.
c)    Pertsona juridiko baten alde egindako gozamena, 30 urtetik gorako eperako edo denbora mugatu gabe egongo balitz, eragin fiskaletara, ebazpen baldintzapeko jabetza osoko transmisiotzat joko da.

2.- Jabetza soileko eskubidearen balioa, gozamenaren balioaren eta ondasunen balio osoaren desberdintasunean konputatuko da. Aldi berean denboralak diren biziarteko gozamenetan jabetza soila baloratzeko, aurreko bat zenbakiko arauetatik balio gutxien ematen diona aplikatuko da.

3.- Erabilera eta bizitoki eskubide errealen balioa ezartzeko, gozamen denboral edo biziartekoen, kasuen arabera, balorazioari dagozkion arauak, horiek ezarriak izan zirenako ondasunen balioaren 100eko 75ari aplikatuko zaizkio.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1 y en tanto permanezca en vigor la Norma Foral aprobatoria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. deberán observarse las siguientes reglas:
1.- a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor de los bienes, en razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.
b)    En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que aumente la edad en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año mas con el límite del 10 por 100 del valor total.
c)    El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciere por plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

2.- El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas del número primero anterior, aquella que le atribuya menos valor.
 
3 - El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestas las reglas correspondientes a la va- loración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

XI.    XEDAPEN IRAGANKORRA

XI. DISPOSICION TRANSITORIA

Apirilaren 18ko 1986/781 Legegintzazko Erret Dekretuak onaturiko Toki Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko Xedapenen Testu Birbatuaren 350.1 artikuluko  b) modalitateari dagokon ezaraldia, dena dela 1989.eko abenduaren 31an amaituko da; hamar urteak beteko ez balira ere, data horretan, horrenbestez, modalitate horretako sortzapena sortuko lítzatekeelarik, une horretantxe egiztuko da aribideko hamarkadan iragan urte kopuruaz egindako likidazio egokia. Aurrean aipatutako modalitatean Entitate batek egindako aurrerakinezko ordainketa guztiak Ordenantza honen  11 artikuluaren arabera sorpidetutako azken likidaziotik kenduko dira.

El periodo impositivo de la modalidad b) del artículo 350.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1.986, dé 18 de abril, finalizará, en todo caso, el 31 de diciembre de 1.989, aunque no se hubieren cumplido los diez años, produciéndose, por consiguiente, en tal fecha el devengo por esta modalidad; en este momento se practicará la correspondiente liquidación por el número de años que hayan transcurrido del decenio en curso. La totalidad de los pagos a cuenta efectuados por una Entidad en la modalidad antedicha serán descontados de la liquidación final devengada con arreglo al artículo 11 de esta Ordenanza.

XII.    AZKEN XEDAPENA

XII. DISPOSICION FINAL

Ordenantza hau bere Eranskinarekin batera, 1989.eko Irailaren 28an eginiko Udalbatzan behin betikoz onartu zen, 1989.eko Abenduaren 30eko 247 zkizko GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua eta 1990eko urtarrilaren 1ean  indarrean sartu zen eta indarrean jarraituko du aldatzea edo derogatzea erabaki arte.
La presente Ordenanza con su Anexo fue aprobada y establecida por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 28 de septiembre de 1989, y entró en vigor el 1 de enero de 1.990 tras su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE GIPUZKOA Nº 247 de 30 de diciembre de 1989 y seguirá vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.  
DILIGENTZIA:
HIRILURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGAREN ORDENANTZA hau
bere Eranskinarekin batera, 1989.eko Irailaren 28an eginiko Udalbatzan behin betikoz onetzirik izan zen, 1989.eko Abenduaren 30eko 247zkizko G.A.O.ean argitaratua.


Azken eguneraketak:

- Ezarritako aldaketa 2001.ko Irailaren 12an eginiko Udalbatzan onartu zen, 2001.ko Azaroaren 28ko 228 zkizko GAO-n publikatua.

- Azken aldaketa 2007.10.25.ko Udalbatzan onartu zen, 2007.ko abenduaren 31.ko 253 zkizko GAO-n argitaratua eta indarrean jarraituko du aldatzea edo derogatzea erabaki arte.
DILIGENCIA:
La presente ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE  EL  INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS   TERRENOS  DE  NATURALEZA
URBANA., fue creada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 28 de septiembre de 1989, publicado en el B.O.G. nº 247 de 30 de diciembre de 1989.

Últimas actualizaciones:

-  Modificación que se aprobó en sesión de Pleno de fecha 12 de septiembre de 2001, fue publicada en el B.O.G. nº 228 de fecha 28 de Noviembre de 2001.
 
-    La última modificación introducida se aprobó en sesión de Pleno de fecha 25.10.2007, publicada en el BOG nº 253, de 31 de diciembre de 2007.

 

-

-

 

001 - I. Portzentaia Laukia. Aldia eta urteko portzentaia.

001 - I. Cuadro de Porcentajes. Periodo y porcentaje anual.

a) Urte 1-5era bitarteko
3,6 %
a) De 1 a 5 años
b) 10 urte artekoa
2,4 %
b) Hasta 10 años
c) 15 urte artekoa
2,5 %
c) Hasta 15 años
d) 20 urte artekoa
2,6 %
d) Hasta 20 años

-

-

 

002 - II. Tarifa. Kargu Tasa.

002 - II. Tarifa. Tipo de Gravamen.

Kargu Tasa
10 %
Tipo de Gravamen