6 ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA

6 ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

 

I. XEDAPEN OROKORRAK

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.-
Entitate lokal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.
Artículo 1.-
Esta Entidad Local, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.

2. artikulua.-
Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.

Artículo 2.-
La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial de la Entidad Local.

II. ZERGAGAIA

II. HECHO IMPONIBLE

3. artikulua.-
Administrazio Lokalaren aldetik zerbitzu bat eskaintzeak edo jarduera bat burutzeak eratzen du zergagaia, dela eskatua izan delako, dela partikularren egintza edo hutsegiteen ondorioz zeharka probokatu delako.

Artículo 3.-
Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Administración Local, bien porque haya sido instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares.

III. SUBJEKTU PASIBOA

III. SUJETO PASIVO

4. artikulua.-
Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan aipatzen dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.
Zergadunaren ordezkotzat hartuko dira:
a) Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura edo eragina dakarkieten zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.
b) Suhiltzaile zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantenimendua barne, arriskuaren entitate edo sozietate aseguratzaileak.
c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan: obren eraikitzaileak edo kontratistak.
Artículo 4.-
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.
c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

5. artikulua.-
Tasak ordaintzera behartuta daude:

a)partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.
b) partikularrek eskatu ez baina, horien egintza edo hutsegiteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbitzu edo jardueren kasuan, egintza edo hutsegite horiek leporagarri dituztenak.

Artículo 5.-
Están obligados al pago de las Tasas:

a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten.
b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones.

6. artikulua.-
Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.

Artículo 6.-
Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

7. artikulua.-
Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.

Artículo 7.-
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.

V. OINARRI EZARGARRIA

V. BASE IMPONIBLE

8. artikulua.-
Oinarri  ezargarria  zerbitzua  gauzatzen  den  unitate  bakoitzak  eratzen  du,  Eranskinean  jasotakoaren arabera.

Artículo 8.-
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los términos contenidos en el Anexo.

VI. KUOTA

VI. CUOTA

9. artikulua.-
Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.

Artículo 9.-
La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

10. artikulua.-
Zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzen da tasa.

Artículo 10.-
La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad.

VIII.LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

VIII. LIQUIDACION E INGRESO

11. artikulua.-
Administrazio Lokalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.

Artículo 11.-
Por la Administración Local se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.

IX. TASEN KUDEAKETA

IX. GESTION DE LAS TASAS

12. artikulua.-
Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

Artículo 12.-
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

X. AMAIERAKO XEDAPENA

X. DISPOSICION FINAL

Ordenantza hau, eta bere Eranskina, 1998.09.29ko Udalbatzan ezarri zen eta indarrean dago 1999ko urtarrilaren 1etik.
La presente Ordenanza , con su Anexo, fue establecida en Pleno de 29.09.1998 y está en vigor desde el 1 de enero de 1999.
DILIGENTZIA:

DILIGENCIA:
Ordenantza hau bere Eranskinarekin batera, 1998.ko Irailaren 29n eginiko Udalbatzan behin betikoz ezarri zen, 1998.ko abenduaren 18ko 241 zkizko GAO-n publikatu zelarik, Udalerri honetan aplikatzen ari  ziren  prezio  publikoak  aldatuz,  irailaren  15eko 73/98  F.D.aren  3.  Artikuluaren  idazpen  berrira, uztailaren 5eko 11/1989 FA.ren 20.2 artikulua aldatzen duelarik.


Azken eguneraketak:

- Tarifen eguneraketa urtero udalbatzan onartzen da.
- 2013.10.22an ospaturiko udalbatzan, tarifen aldaketa onartu zen, 2013.12.11ko 235 zkizko GAO-n argitaratu zena.
-2016.10.27an ospaturiko udalbatzan, hiri hondakinen solidoen bilketaren inguruko tarifen h atalaren aldaketa onartu zen, 2016.12.21.ko 240 zkizko GAO-n argitaratu zena.
- 2018.10.25an ospaturiko udalbatzan zenbait tarifaren aldaketa onartu zen, 2018.12.20ko 244 zkizko GAO-n argitaratu zena.
- 2019.10.22an ospaturiko udalbatzan, hiri hondakinen solidoen bilketaren inguruko tarifen aldaketa onartu zen, 2019.12.18.ko 241 zkizko GAO-n argitaratu zena.


                                        ERANSKINA. TARIFAK.


La presente Ordenanza Fiscal reguladora de TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PÚBLICOS  Y  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS.,     fue establecida en Pleno de 29 de septiembre de 1998 y publicado en el B.O.G. Nº 241 de 18 de diciembre de 1998, adaptando los Precios Públicos que se venían aplicando en este municipio, a la nueva redacción preceptuada por el art. 3 del D.F. 73/98, de 15 de septiembre, arriba citado, que modifica el art. 20.2 de la N.F.11/1989, de 5 de julio, reguladora de la s Haciendas Locales de Gipuzkoa.

Últimas actualizaciones:

- La actualización de tarifas se acuerda por el Pleno municipal anualmente.
- En el pleno de 22.10.2013 se aprobó la modificación de tarifas, publicada en el BOG nº 235 del 11.12.2013.
- En el pleno de 27.10.2016 se aprobó la modificación de tarifas del apartado h, referente a la recogida de residuos sólidos urbanos...publicada en el BOG nº 240 de 21.12.2016.
- En el pleno de 25.10.2018 se aprobó la modificación de varias tarifas, publicada en el BOG nº 244 de 20.12.2018
- En el pleno de 22.10.2019 se aprobó la modificación de tarifas de la recogida de residuuos sólidos urbanos... publicada en el BOG nº 241 de 18.12.2019


                                               ANEXO. TARIFAS.
 

01 -

01 -

 

01 - DOKUMENTU ADMINISTRATIBOEN LUZAPENA

01 - EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

a) Udal bulegoetan jasota dauden eta luzatzen diren akordio eta dokumentuen ziurtagiriak, B.U.E. ezik
6
a) Certificaciones de acuerdos y documentos que consten y se expiden en las Oficinas Municipales salvo P.M.H.
b) DIN A 4 fotokopia bakoitzagatik.
0,2
b) Por cada fotocopia, en DIN A4.
c) DIN A 3 fotokopia bakoitzagatik.
0,4
c) Por cada fotocopia, en DIN A3.
d) IVTNU delako zergaren likidazioaren simulazioa egiteagatik.
4
d) Simulación de Liquidación del Impuesto IVTNU.

02 -

02 -

 

02 - AUTOTAXIEN ETA ALOKAIRUKO GAINERAKO IBILGAILUEN LIZENTZIAK EDO BAIMENAK EMATEA.

02 - OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER.

a) Lizentzien emate, luzapen eta erregistro. Lizentzia bakoitzeko:
45
a) Concesión, expedición y registro de licencias. Por cada licencia:
b) Ibilgailuen aldaketa. Lizentzia bakoitzeko:
18
b) Sustitución de vehículos. Por cada licencia:
c) Lizentzien eskualdaketa.Eskualdaketa bakoitzeko:
893
c) Transmisión de licencias. Por cada transmisión de licencia:

03 -

03 -

 

03 - HIRIGINTZA ZERBITZUAK EMATEA. ONDORENGO ESPEDIENTE ETA PROEIKTUEN TRAMITAZIOA ETA HAUEN ALDAKETAK.

03 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. TRAMITACIÓN DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES Y PROYECTOS Y SUS MODIFICACIONES.

Hirigintza lurzatiketak edo segregazioak.
100
Parcelaciones urbanísticas o segregaciones.
Hondamen espedientearen izapidetza.
639
Tramitación de expedientes de ruina.
Jarduera espedienteen izapidetza:
Tramitación de expedientes de actividad:
- Iharduera lizentzia behar dutenak.
700
- Sometidas a licencia de actividad.
- Baimena ukatutako Iharduerak.
111
- Actividades denegadas de licencia.
-Hirigintza informazio zehatza: aurreanalisia eskatzen duenean (+A epigrafeko fotokopiak, hala bada)
70
- Información urbanística específica:que requiera análisis previo (+fotocopias epígrafe A, en su caso)
-Eskatutako planoak paper edo euskarri digitalean.
4
- Por plano en papel o soporte digital, solicitado.

04 -

04 -

 

04 - ESTABLEZIMENDUEN IREKIERA BAIMENA ETA AURRETIKO JAKINARAZPENA ESKATZEN DUTEN AKTIBITATEEN UDALAREN KONTROL EKINTZAGATIK.

04 - ACTUACIONES DE CONTROL DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN PREVIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE.

- Aktibitate edo instalakuntzaren funtzionamendua konprobatu.

- Comprobación del funcionamiento de la actividad o instalación.

- Kultur, jolas, kirol eta gastronomiko Elkarteak.
- Sociedades o círculos culturales, recreativas, deportivas o gastronómicas.
200 m²-rainoko instalazioak.
166
Hasta 200 m² de instalación.
100 m2 –gehiago edo zatiko bakoitzetik, gehitu.
55
Por cada 100 m² más o fracción, añadir.
- Antzokiak, zinemak, dantzalekuak eta antzekoak.
829
- Teatros, cines, salas de fiesta y similares.
- Hotelak, hostalak edo antzekoak, jatetxeak, izar edo tenedor batekoak.
221
- Hoteles, hostales o similares, restaurantes y casas de comida, de 1 estrella o tenedor.
Izar edo tenedor bakoitzagatik, gehitu.
111
Por cada estrella o tenedor, añadir.
-Tabernak, kafetegiak, ardandegiak, sagardotegiak, garagardotegiak eta beste antzekoak.
221
- Bares, cafés, tabernas, bodegones, sidrerías, cervecerías y otros similares.
-Pub, musikadun tabernak eta antzekoak.
387
- Pubs, bares musicales y análogos.
- Bankoak edo Kutxak .
1463
- Establecimientos financieros, bancos o cajas.
- 200m2-rainoko instalazioko dendak.
277
- Comercios hasta 200 m² de instalación.
100m2 gehiago edo zatiko bakoitzetik, gehitu.
77
Por cada 100 m² más o fracción, añadir.
- Mota guztietako agentziak, langelak, gestoriak, administrari, tekniko edo negozioetako bulegoak .
221
- Agencias de todas clases, despachos, gestorías, oficinas administrativas, técnicas de negocios.
- Gidari gabeko autoen alogerako negozioetan, auto bakoitzeko, gehitu.
277
- En los negocios de coches de alquiler sin conductor, por cada vehículo, añadir.
- Tailerak, industriak, biltegiak eta beste antzekoak.
- Talleres, industrias, almacenes y otras actividades.
100 m²-raino.
400
Hasta 100 m².
500 m²-raino.
600
Hasta 500 m².
1000 m²-raino.
1000
Hasta 1000 m².
2000 m²-raino.
1500
Hasta 2000 m².
2000 m²-tik aurrera.
2000
Mas de 2000 m².
Gainontzeko jarduerak
230
Otras Actividades
Iharduera espedientearen izaera edo neurriarengatik, eta dagokion ikuskapen eta kontrolaren arabera bertan dauden zehaztasunak edo Ingurugiro Departamentuak ezarritako neurri-zuzentzaileak betetzeko Udalak dituen baliabideak gai ez badira eta hirugarrenen beharra izanez gero, Udal honek erabakitzeko gaitasuna du atal honen arabera, sortu litezkeen kostuak egotzi, espedientearen sustatzaileari aurrez adieraziz.

Aurretiko jakinarazpena edo erantzunkizunpeko aitorpenetan aldaketek,  %50a ordainduko dute, ezkonkideen artean, gurasoengandik semeengana edo alderantzizko oinordetza kasuetan ezik.

TASA HAU KUDEATZEKO ARAUTEGIA

1.    Xedea
Ordenantza honetan araututako ordainarazpenaren xedea zera izango da: kontrolerako jarduera tekniko eta administratiboak burutzeagatiko udal jarduera, establezimenduak irekitzeko baimen-eskaera alde batera utzi eta horren ordez erantzukizunpeko aitorpena edo aurretiko jakinarazpena eskatzen den kasuetan.

2.     Egitate zergapegarria.
Tasaren zerga-oinarria honek osatzen du: subjektu pasiboak aldez aurretik jakinarazitako jardueraren hasiera eta adierazitako baldintzak konprobatzeko eta kontrolatzeko udal jarduera tekniko eta administratiboa. Horren helburua zera da: adierazitako jarduerak hirigintza-arauak,  antolamendu  urbanistikoa  eta  tramitazio  hori beharrezkoa duten edo hautazkoa duten jardueretara bideratutako eraikin, lokal, instalazio eta espazio libreei aplikatu ahal zaizkien udal ordenantzak betetzen dituela egiaztatzea. Gainera, handitzeak, erabilera-aldaketak eta beste jarduera batzuen ezarpenak ere kontuan hartuko dira, betiere jarduera berria ez badago Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren kode beraren barruan, eta ez bada jarduera desberdintzat hartzen.

Udal jarduera hori subjektu pasiboaren aurretiko komunikazioaren ondorioz sortu daiteke, edo ikuskaritza-jardueraren ondorioz, baldin eta jakinarazi ez diren, edo egindako jakinarazpenaren barruan sartzen ez diren jarduerak daudela egiaztatzen bada.

3.    Sortzapena.
Tasa sortzen da eta zerga ordaintzeko beharrizana sortzen da, egitate zergapegarria osatzen duen udal jarduera hasten denean. Hala, ulertuko da jarduera hasi dela aurretiko komunikazioaren idazkia edo erantzukizunpeko aitorpena aurkezten den datan.
Era berean, tasa sortuko da jarduera edo instalazioa aurretiko jakinarazpen edo erantzukizunpeko aitorpenik aurkeztu gabe garatzen denean, edo garatutako jarduera ez denean jakinarazitakoa, eta Udalak ikuskaritza-jardueren bidez egiaztatzen duenean garatutako jarduera pribatu hori.
Zerga  ordaintzeko  betebeharra  modu  independentean  sortzen  da,
aurretiko jakinarazpena eta erantzukizunpeko aitorpenaren mende dagoen jarduera burutzen den lokal bakoitzerako (fabrikak, tailerrak, bulegoak, dendak, biltegiak eta edozein motatako eremuak).

4.     Likidazioa
Tasa autolikidazio erregimenean eskatuko da, jardueraren hasieran aurretiko jakinarazpena edo erantzukizunpeko aitorpena aurkezten denean.  Interesdunek  tasa  ordaintzeko  datuak  zehaztu  beharko dituzte.
Aurrekoa ez beste kasu batzuetan, tasa Udalak likidatu eta subjektu pasiboari jakinaraziko dio, eta borondatezko epean abonatu beharko da, Gipuzkoako Lurralde Historikoan dagoen Zerga Bilketarako Araudian ezarritako epeetan.
Autolikidazioa Udal Zerbitzuek konprobatu beharko dute, likidazio osagarria emitituz, beharrezkoa balitz.
 
En expedientes de actividad que por su condición o dimensión, y a efectos de la oportuna inspección y control del cumplimiento de las especificaciones contenidas en el mismo o de las medidas correctoras impuestas del respectivo Dpto. de Medio Ambiente, requieran del concurso de terceros, por exceder las posibilidades de los servicios municipales, este Ayuntamiento se reserva la capacidad de imputar bajo este epígrafe los costos en que se pudiera incurrir, previa notificación al promotor del expediente.

Los traspasos de establecimiento, abonarán el 50% de la cuota de la Comunicación previa o declaración responsable, exceptuándose los casos de adquisición por herencias entre cónyuges, de padres a hijos y viceversa.

NORMAS DE APLICACIÓN DE ESTA TASA

1.Objeto.
El  objeto  de  la  exacción  regulada  en  esta  Ordenanza,  será  la actividad municipal por la realización de las actividades técnicas y administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de  licencia  de  apertura  de  establecimiento  sea  sustituida  por  la presentación de declaración responsable o comunicación previa.

2.    Hecho imponible.
El hecho imponible de la tasa lo constituye la actividad municipal, técnica y  administrativa de control y comprobación posterior al inicio de la actividad comunicada previamente por el sujeto pasivo y de los requisitos declarados, a efectos de verificar si la actividad comunicada realizada, o que se pretenda realizar se ajusta a las determinaciones de la normativa urbanística, el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales aplicables a edificios, locales, instalaciones y espacios libres destinados al ejercicio de actividades para cuyo desarrollo sea obligatoria dicha tramitación, para aquellas otras que lo requieran voluntariamente, así como ampliaciones, cambios de uso, e  incorporaciones de otras actividades, siempre y cuando la nueva actividad no esté englobada dentro del mismo código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y no diera lugar a variación en la calificación de la actividad. Dicha actividad municipal puede originarse como consecuencia de la comunicación previa del sujeto pasivo o como consecuencia de la actuación inspectora en los casos en que se constaten la existencia de actividades que no hayan sido comunicadas o que no estén plenamente amparadas por la correspondiente comunicación efectuada.

3.    Devengo.
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación del escrito de comunicación previa o declaración responsable.
Se devengará, así mismo, la tasa cuando la actividad o la instalación se desarrollen sin haber presentado la comunicación previa o declaración responsable, o cuando la actividad desarrollada no sea la comunicada, y el Ayuntamiento lleve a cabo actuaciones inspectoras a resulta de las cuales se descubra y compruebe la actividad privada desarrollada.
La obligación de contribuir surge independiente para cada uno de los locales donde se realice la actividad sujeta al procedimiento de comunicación previa y declaración responsable (fábricas, talleres, oficinas, tiendas, almacenes y dependencias de cualquier clase).

4.    Liquidación
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente
el escrito de comunicación previa o declaración responsable del inicio de la actividad. Los interesados habrán de detallar los datos acreditativos del pago de la tasa.
En los supuestos diferentes de la anterior, la tasa será liquidada por el Ayuntamiento que la notificará al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, en período voluntario, en los plazos establecidos en el R.R.T.H.G.
La autoliquidación será objeto de comprobación por los Servicios Municipales, emitiéndose una liquidación complementaria en  el caso de que fuera necesario.

05 - BAINUETXEAK, DUTXALEKUAK, IGERILEKUAK, KIROL INSTALAZIOAK ETA ANTZEKO BESTE ZERBITZUAK

05 - CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.

 

- Goñati pilotaleku eta Andoneikuako padelaren erabilera.

- Utilización del frontón Goñati y padel de Andoneikua.

Mendaroko biztanleak: €/ordua
10
Por residentes en Mendaro: €/hora
Mendarokoak EZ diren biztanleak: €/ ordua
12
Por NO residentes en Mendaro:€/hora
Kantxa, argia eta ura barne
Incluye cancha, luz y agua
Mendaroko biztanleak hiruhileko, €/ordu asteko.
60
Por trimestre, residentes en Mendaro €/hora semanal.
Mendarokoak EZ diren biztanleak hiruhileko, €/ordu asteko.
72
Por trimestre, NO residentes en Mendaro, €/hora semanal.
PILOTALEKUAREN ERABILERA: Lehen bi hiruhileko naturalak eta irailaren 15etik abenduaren 15era. PADELaren ERABILERA: Urte osoan zehar, hiruhileko naturalak izanik.
USO de FRONTÓN: Los dos primeros trimestres naturales y del 15 de septiembre a 15 de diciembre. USO de PADEL: Todo el año, en trimestres naturales.

06 -

06 -

 

06 - UDAL HILERRIAK, GORPUAK ERAMATEKO ZERBITZUAK ETA BESTELAKO UDAL HILETA ZERBITZUAK

06 - CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER MUNICIPAL

a) Ehorzketa zerbitzua, nitxo eta panteoi pribatuetan.
272
a) Servicio de inhumación en nichos y panteones privados.
b) Ehorzketa zerbitzua, herri nitxoen 10 urterako lagapenarekin eta marmolezko plaka (Garagartza)
692
b) Servicio de inhumación en nicho público con cesión para 10 años y placa mármol (Garagarza)
c) Nitxo edo panteoi pribatuetatik desehorzketa eta/edo garbiketa edo norbaitek eskatuta.
337
c) Exhumación y/o limpieza de nicho o panteón, privado o a instancia de parte.
e) Inskripzio eskubideak panteoia zein nitxo eskualdatze, herentzia edo emateagatik
140
e) Derechos de inscripción por transmisión, herencia o cesión de panteón o nicho privado

07 - LUDOTEKA ZERBITZUA, IKASTAROAK ETA TAILERRAK.

07 - SERVICIO DE LUDOTECA, CURSOS Y TALLERES

 

001 - Ludoteka

001 - Ludoteca

Zerbitzua ikasturtearen hasieran, indarrean dauden tarifak aplikatuko dira.

Se aplicarán las tarifas vigentes al inicio del curso escolar correspondiente.

- Urteko kuota (urria-ekaina)
44
- Cuota anual (octubre-junio)
- Urtarrila eta ekaina arteko altak
27
- Altas en período: enero-junio
- Maiatza eta ekaina arteko altak
11
- Altas en período: mayo-junio

-    Familia ugaria: % 30eko deskontua.
-    Gizarte   Zerbitzuetako   zenbait   programen   onuradunak   diren familiak: %100eko deskontua.
Ordainketa bakarra egingo da, itzulketa eskubiderik gabe.

-    Familia numerosa: 30% de descuento.
-    Familias beneficiarias de ciertos programas de Bienestar Social: 100% de descuento.
Se efectuará un único pago, sin derecho a devolución.

002 - Udalak antolatutako ikastaroak eta tailerrak

002 - Cursos y talleres, organizados por el Ayuntamiento

Zerbitzua ikasturtearen hasieran, indarrean dauden tarifak aplikatuko dira.

Se aplicarán las tarifas vigentes al inicio del curso escolar correspondiente.

- Urteko kuota (urria-ekaina)
163
- Cuota anual (octubre-junio)
- Matrikula berriak (urtarriletik ekainera) (%80)
131
- Altas (enero a junio) (80%)
- Matrikula berriak (maiatza eta ekaina) (%60)
98
- Altas (mayo y junio) (60%)

Matrikulazio garaian ikastaroaren %60 ordainduko da, eta gainontzekoa otsailean. Urtarriletik ekainera bitartean hasten direnak ordainketa bakarra egingo dute. Inork ez du itzulketa eskubiderik izango.

La matriculación se materializará con el 1er. pago del 60% euros, el resto se abonará en el mes de febrero. Las incorporaciones de enero a junio efectuarán un único pago. Ninguno tendrá derecho a devolución.

003 - Udalak antolatutako udalekuak

003 - Colonias abiertas de verano organizados por el Ayuntamiento

- Haur bakoitzeko, 2 asteko egonaldia
70
- Por niño/a, 2 semanas
- Haur bakoitzeko, 4 asteko egonaldia
120
- Por niño/a, 4 semanas
- Mendaron erroldatuta ez dauden haurrak, 2 aste
90
- Niños/as no empadronados en el muncipio, 2 semanas
- Mendaron erroldatuta ez dauden haurrak, 4 aste
180
- Por niños/as no empadronados en el municipio, 4 semanas
- Familia bateko hirugarren haurrak, eta egonaldi berdinekoak, murrizketa izango du:
- 25
- El tercer niño/a de una misma familia y período de tiempo, tendrá una reducción de:

08 -

08 -

 

08 - HIRI HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA, HORIEN TRATAMENDUA ETA DEUSEZTAPENA, PUTZU BELTZEN HUSTUKETA, ETA KALE PARTIKULARREN GARBIKETA

08 - RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS, MONDA DE POZOS NEGROS Y LIMPIEZA EN CALLES PARTICULARES

a) Etxebizitza, bizileku partikular, edo ibilgailu edo bestelako materialen tegi bakoitzeko, urtean.
134
a) Por cada vivienda, domicilio particular, o encerraderos de vehículos u otros materiales, al año.
b) Komertzio, zerbitzuak, finantza entitateak edo antzeko bakoitzarengatik, c) atalean sartzen ez direnak:
b) Por cada comercio en general, servicios, entidades financieras, y similares, no incluídos en el apartado c)
- 4 langilera bitarte, urtean.
407
- Hasta 4 obreros, inclusive, al año.
- 5etik 14 langile bitarte, urtean.
816
- De 5 a 14 obreros, inclusive, al año.
- 15 langiletik aurrera, urtean.
1210
- De 15 obreros en adelante, al año.
c) Elikagaien arlokoa, ostalaritza, gastronomi elkarteak, edo antzeko bakoitzarengatik:
c) Por cada comercio de alimentación, hostelerías, sociedades gastronómicas, y similares:
- 4 langilera bitarte, urtean.
600
- Hasta 4 obreros, inclusive, al año.
- 5etik 14 langile bitarte, urtean.
1077
- De 5 a 14 obreros, inclusive, al año.
- 15 langiletik aurrera, urtean.
1437
- De más de 15 obreros, al año.
d) Industri iharduera mekaniko bakoitza, hala nola, zurgindegia, soldaketak, sopletariak, tailerrak eta trokeldegiak; solas iharduerak, hala nola, zinea, dantzalekuak eta antzokiak; zerbitzu iharduerak, hala nola, garajeak, konponketak, industri eta garraio hornidurak:
d) Cada actividad industrial mecánica, como carpintería, soldaduras, sopletistas, talleres y troquelerías; recreativas como cine, salas de fiesta, salas de juego y teatros, y de servicios como garages, reparaciones, suministros industriales y de transportes:
- 4 langilera bitarte, urtean.
823
- Hasta 4 obreros, inclusive, al año.
- 5etik 24 langile bitarte, urtean.
1230
- De 5 a 24 obreros, inclusive, al año.
- 25tik 70 langile bitarte, urtean.
2049
- De 25 a 70 obreros, inclusive, al año.
- 71 langiletik aurrera, urtean.
3074
- De 71 obreros en adelante, al año.
Pabilioi hutsak
300
Pabellones vacíos
- Aldez aurretik hitzartutako zerbitzu bakoitza, klinika eta hospitaleak
45136
- Cada servicio previamente concertado, clínicas y hospitales.
- Kontenedoreetako txartela.
2
- Tarjeta de contenedores.
Zabor-bilketaren tasa kudeatzeko arauak:
1.    Zerbitzua ezartzearekin batera sortuko da tasa ordaintzeko betebeharra, tasa hori ordaintzea nahitaezkoa eta orokorra baita zaborrak biltzeko tokitik, gehienez, 200 metrora dauden etxebizitzen eta merkataritza eta industrial-jardueren titular guztientzat.

2.    Tasa horiek ezartzeko, honako atal hauek izango dira kontuan:
A)    Etxebizitzan bertan edo norberaren bizitokian burutzen diren merkataritza, industria eta lanbide jarduerak:
Esaterako, ile-apaindegiak, kontsultategiak.
Burututako jardueraren araberako tasa hartuko da kontuan.
B)    Udaleko zerbitzu teknikoek adieraziko dute edukinontzi horiek non jarri behar diren.
C)    Eraikina edo etxebizitza hutsik egon ala ez, erakinaren edo etxebizitzaren jabeak berdin ordaindu beharko du dagokion tasa.
D)    Zabor-bilketari dagokion tasa sei hilabetetik behin kobratuko da, ordainagiri bakar batean.
E)    Subjektu pasiboa etxebizitzaren edo lokalaren jabea izango da, periodoaren lehenengo egunean.
F)    Ordainagiria errenteroaren edo maizterraren kontu korrontean helbideratu ahal izango da, baldin eta erreziboaren
titularra den jabeak, espresuki, horretarako baimena ematen badu.
G)    Altak, aditzera ematen diren  seihilekoan  jarriko   dira
indarrean, Zerbitzuaren kudeaketak posible egiten badu. Bajak, ordea, Udalari jakinarazi eta hurrengo seihilekoan.
H)    Etxebizitza eraikitzaileek edo sustatzaileek,  eraikuntzaren
lehen erabilerarako lizentzia ematen denetik hasi eta bi hilabeteko epearen barruan, etxe horretako etxebizitzak izango dituzten jabeen aitorpen-zerrenda aurkeztu beharko dute Udal honetan, bertan gaien deiturak, izena eta N.A.N. adieraziz, bai eta etxebizitzaren identifikazioa adierazi ere.


Normas de gestión de la tasa de basura:
1.    La obligación  de contribuir nace con la implantación del
servicio, por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por titulares de viviendas y actividades comerciales e industriales hasta 200 metros del recorrido de recogida de basuras.
2.    Para la aplicación de estas tasas se tendrán en cuenta los siguientes apartados:
A)    Actividades comerciales, industriales, profesionales, etc., que se ejercen en un mismo domicilio o edificio destinado al mismo tiempo  a  vivienda  por  quienes  las  ejercen,  por  ejemplo, peluquerías, consultorios etc. Considerar la tarifa correspondiente la actividad ejercida.
B)    El lugar de ubicación de los contenedores será el señalado por los Servicios Técnicos Municipales. 
C)    El hecho de que un edificio o vivienda se encuentre deshabitado no exime a la persona propietaria del abono de la Tasa correspondiente.
D)    La Tasa de basura se cobrará por Semestre en un único recibo.
E)    La o el sujeto pasivo será la persona propietaria de la vivienda o local el primer día del periodo.
F)    El recibo podrá domiciliarse en la Cuenta Corriente del inquilino/a o arrendatario/a siempre y cuando conste autorización
expresa de la persona propietaria titular del recibo.
G)    Las altas tendrán efectos en el semestre que se produzcan, si así lo permite la gestión del Servicio, y las bajas a partir del semestre siguiente al de su comunicación al Ayuntamiento.
H)    Los promotores o constructores de viviendas deberán presentar en este Ayuntamiento, en el plazo de dos meses, contados a partir de
la concesión de la licencia de primera utilización del edificio de que se trate, relación-declaración de los/las propietarios/as de las distintas viviendas del edificio, con identificación de los apellidos, nombre, D.N.I. de los mismos, así como la identificación de la vivienda.