Tratamendu jardueren erregistroa

TRATAMENDU JARDUEREN ERREGISTROA


Datuak babesteko Erregelamendu Orokorrak (DBEO) hainbat betebehar ezartzen ditu, besteak beste, erakunde guztiek Tratamendu Jardueren Erregistroa delako agiri bat eduki behar dutela. Agiri horretan deskribatzen da erakundeak zer egingo duen jaso eta erabiltzen dituen datu pertsonalekin.

2021eko urtarrilaren 26an Alkateak, dekretu baten bitartez, Pasaiako udalaren TJE onartu zuen.

 

PASAIAKO UDALAREN TJEren AURKIBIDEA

 


PASAIAKO UDALAREN TRATAMENDU JARDUEREN ERREGISTROA

2.01 UDAL ARTXIBOA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak Udalaren zerbitzura dauden espedienteak kudeatzeko eta zaintzeko tratatzen ditugu, zehazki; erakundean jasotako edo sortutako dokumentuak kontserbatzera bideratutako ikerketa, kultura, informazio bilketa eta administrazio-kudeaketan erabiltzeko eta udal-agintariei, beste erakunde batzuei edo herritarrei udal-administrazioarekin zerikusia duten gertakarien berri eman ahal izateko tratatzen ditugu datuak.

Era berean, Udalaren artxibora sartzea eska dezaketen ikertzaileen datuak ere tratatzen dira.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Dagokion kasuetan, interes publikoaren izenean artxibatzeko, ikerketa zientifiko eta historikorako edo estatistikarako iraunkorki gorde ahal izango dira datuak.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa.
 • 52/2007 Legea, abenduaren 26koa, Memoria Historikoari buruzkoa.
 • 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, toki-erakundeen antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren erregelamendua onartzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, Udaleko datu baseetatik eta erakunde publiko zein pribatuetatik ere erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialeko datuak.
 • Banku eta ondareko datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalen datuak.
 • Adin txikikoen datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Herritar eta egoiliarrenak.
 • Lan-kontratuko langile eta funtzionarioenak.
 • Udalarekin egindako kudeaketetan datuak eman dituzten pertsonenak (eskatzaileak).

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.02 LAGUNTZAK ETA DIRULAGUNTZAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei ematen dizkien laguntza eta dirulaguntzak izapidetzeko beharrezkoa den informazio pertsonala kudeatzeko tratatzen ditugu.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira. Gero artxibatu egingo dira eta Pasaiako Udalean artxiboak gordetzeko eta garbitzeko dauden irizpideak aplikatuko zaizkie, indarrean dauden estatuko eta autonomia erakundeetako arau eta aginduei jarraikiz.

Era berean, datu ekonomikoak barneratzen dituzten tratamenduetan, aplikatzekoa den zerga-legeria betetzeko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

 • Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:
 • Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra, hura garatzeko erregelamendua eta horrekin bat datozen gainerako arauak.
 • 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.
 • 24/2008 Foru Dekretua, apirilaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren Erregelamendua onartzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak Udalaren beraren eta beste administrazio edo erakunde publikoen datu-baseetatik ere eskura ditzakegu.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Bankuko eta ondareko datuak
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.
 • Kategoria bereziko datuak: osasun datuak.
 • Bestelako datuak; eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioan jasotako datu pertsonalak.
 • Zein gizatalderi buruzko datuak dira?
 • Laguntza eta dirulaguntzen onuradunenak.
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Zerga Administrazioari.
 • Gizarte Segurantzari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: tratamendu honen esparruan legez aplikatzekoak direnei bakarrik.

 


2.03 UDAL LIBURUTEGIAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak liburutegiko materiala mailegatzeko eskaerak eta jardueren garapena kudeatzeko erabiltzen ditugu, hau da:

 • Euskadiko liburutegi-sarearen ardura duen Eusko Jaurlaritzari liburutegiko txartela eskatzeko.
 • Materiala udal liburutegian mailegatzeko eskaerak burutzeko.
 • Jardueren programazioa kudeatzeko.
 • Udal liburutegiko tailer eta irakurleen izen-emateak (irakurketa kluba) burutzeko.
 • Jarduera, tailer eta lehiaketei buruzko ikus-entzunezko materiala jaso, editatu eta zabaltzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean. Hona hemen datuen tratamendua zilegitzen duten legeak:

 • 11/2007 Legea, Euskadiko Irakurketa Sare Publikoa garatzen duena.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena

Bestalde, ekitaldi, lehiaketa, tailer, eta abarretarako ikus-entzunezko materiala jaso, zabaldu eta argitaratzeko tratamenduak zuk esleitutiko adostasunean oinarritzen dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arauturiko zilegitasun oinarrian.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Adin txikikoen datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Parte-hartzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Eusko Jaurlaritzari.

 


2.04 UDAL HILERRIAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udal hilerriaren kudeaketa eta hilobi eta nitxoen titularren (hildakoen senideak eta kausadunak) kudeaketa eta kontrola eramateko tratatzen ditugu.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere etor daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

Hilerriko hilobiekin eta horma-hobiekin zerikusia duten pertsona fisikoenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.05 KONTABILITATEA, DIRUZAINTZA ETA KONTU-HARTZAILETZA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udalaren eta haren mendeko erakundeen aurrekontu, ekonomia eta kontabilitate jardunari buruzko informazio pertsonala kudeatzeko tratatzen ditugu.

 • Udalaren jarduera ekonomiko-finantzarioaren fiskalizazioa burutzeko, bai eta udal-sozietateen jarduera ekonomiko-finantzarioarena ere.
 • Udalaren eskubideak, diru-sarrerak, gastuak eta ordainketak kontabilizatzeko.
 • Tributuekin eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuekin lotutako ikuskapenak eta izapideak kudeatzeko.
 • Udal diruzaintza kudeatzeko.
 • Udalaren jarduera ekonomiko-finantzarioaren barne-fiskalizazioa (berrikuspena) kudeatzeko: diru-sarrerak, gastuak, kontratuak, hitzarmenak, diru-laguntzak edo beste batzuk.
 • Udalaren eta haren mendeko erakundeen urteko aurrekontuaren eta kontu orokorraren likidazioa egiteko.
 • Udal-sailen eta kontu-auzitegien arteko bitartekaritza burutzeko (jarduera ekonomiko-finantzarioa fiskalizatzeko kanpo-organoak).

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Era berean, datu ekonomikoak barneratzen dituzten tratamenduetan, aplikatzekoa den zerga-legeria betetzeko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua onartzen duena.
 • 21/2003 Foru araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuei buruzkoa.
 • 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Gipuzkoako lurralde historikoan toki-administrazioaren arrazionalizazio- eta iraunkortasun-neurriak aplikatzeko foru-berezitasunari buruzkoa.
 • 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena.
 • 424/2017 Errege Dekretua, apirilaren 28koa, tokiko sektore publikoko erakundeen barne-kontrolaren araubide juridikoa arautzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak Udalaren beraren datu baseetatik eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuen datu-baseetatik ere eskuratu ditzakegu.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Bankuko eta ondareko datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Udalarekin harreman ekonomikoren bat duten pertsona fisiko eta pertsona juridikoen ordezkarienak.
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Zerga-administrazioari.
 • Diru-laguntza eta laguntza publikoen publizitate-sistema nazionalari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: tratamendu honen esparruan legez aplikatzekoak direnei bakarrik.

 


2.06 KONTRATAZIOA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udal-kontratazioko espedienteetako informazio pertsonala kudeatzeko (lizitazio-espedienteak eta erlazionatutakoak, bai eta argitaratutako edo jakinarazitako informazioan eta dokumentuetan ere) tratatzen ditugu.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena.
 • Kontratazio-prozedura administratiboak arautzen dituen erregelamendua.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
 • Lege-mailako araudi sektoriala, kontratuaren xedearen arabera aplikatzekoa.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Datuak beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasun-datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Enpresa lizitatzaileen lizitatzaile eta/edo ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.07 KULTURA ETA HEZKUNTZA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak Udalak antolatzen dituen lehiaketa, tailer, ikastaro edo ekitaldietan herritarren parte-hartzea sustatzeko behar den informazio pertsonala kudeatzeko tratatzen ditugu, hau da:

 • Kultura-jarduerarekin lotutako udal-lehiaketak burutzeko.
 • Jaien egitaraua egin eta banatzeko.
 • Kulturarekin lotutako ekitaldi, lehiaketa, erakusketa eta abarretarako gonbidapenak kudeatzeko.
 • Kultura-elkarteentzako laguntza-programa egiteko.
 • Ikus-entzunezko materiala jasotzea, hedatzea eta argitaratzea burutzeko.
 • Udalaren Haur Eskolan ikasturtean sortzen diren txostenak edo espedienteak kudeatzeko.
 • Matrikulazio-prozesua eta udal haur-eskolako tasaren kalkulua kudeatzeko. Zehazki:
 • Ikasle berrien adin-tarte, behin-behineko zerrenda eta erreklamazio-epeetarako ikastaroen matrikulak kudeatzeko.
 • Aholkularitza-zerbitzua kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean.

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • Bestalde, ekitaldi, lehiaketa, tailer, eta abarretarako gonbidapenak kudeatzeko, eta ikus-entzunezko materiala jaso, zabaldu eta argitaratzeko tratamenduak zuk esleitutiko adostasunean oinarritzen dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arauturiko zilegitasun oinarrian.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik eta ikastetxeetatik ere erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Emplegu xehetasuneko datuak.
 • Bankuko datuak
 • Adin txikikoen datuak.
 • Kategoria bereziko datuak: osasun datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Herritar eta egoiliarrenak.
 • Parte-hartzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Onuradunenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Udalerriko ikastetxeei.

 


2.08 KIROLAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udalerrian kirola kudeatu, sustatu eta sustatzeko tratatzen ditugu, zehazki, honako hauetarako:

 • Kiroldegietako eta gainerako kirol-instalazioetako bazkideak eta erabiltzaileak kudeatzeko.
 • Instalazioak eta horietan ematen diren zerbitzuak kudeatzeko.
 • Bizikleten maileguak kudeatzeko.
 • Jarduerak, ikastaroak eta ekitaldiak eta ondorengo komunikazioen kudeaketa eta sustapena burutzeko.
 • Kirol- eta fisika-aholkularitzako zerbitzua kudeatzeko.
 • Herriko hainbat kirol-elkarteren kudeaketa eta lankidetza egiteko.
 • Eskola-kirola kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeei buruzkoa.
 • 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolari buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • Bestalde, ikus-entzunezko materiala bildu, zabaldu eta argitaratzeko kudeaketa tratatzeko oinarria zure baimenarekin legitimatuta dago, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arautua.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuetatik ere erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Enplegu xehetasuneko datuak.
 • Bankuko datuak
 • Kategoria bereziko datuak: osasun datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Udalaren kirol-instalazioen erabiltzaileenak.
 • Parte-hartzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Beste administrazio publiko batzuei, legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 


2.09 GAZTERIA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak gazteen bizikidetza, partaidetza eta udal-gazteen lokaletan gauzaturiko jardueren komunikazioak burutzeko tratatzen ditugu, zehazki, honako hau egiten dugu:

 • Gaztelekua eta ludoteka kudeatzeko, baita horietan egindako jarduerak, ikastaroak, tailerrak eta abar ere.
 • Udalekuen kudeaketa burutzeko.
 • Ikus-entzunezko materiala jasotzea, hedatzea eta argitaratzea kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • Bestalde, ikus-entzunezko materiala bildu, zabaldu eta argitaratzeko kudeaketa tratatzeko oinarria zure baimenarekin legitimatuta dago, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arautua.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuetatik ere erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Emplegu xehetasuneko datuak.
 • Bankuko datuak
 • Kategoria bereziko datuak: osasun datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Udalaren kirol-instalazioen erabiltzaileenak.
 • Parte-hartzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Beste administrazio publiko batzuei, legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 


2.10 HAURREN ETA NERABEEN ESKUBIDEAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udalerrian haurren eta nerabeen eskubideak sentsibilizatzeko, sustatzeko eta bermatzeko tratatzen ditugu, zehazki:

 • Eskubidean Planaren barruan ezarritako adingabeen eskubideak sustatzeko eta bermatzeko ekitaldiak eta jarduerak kudeatzeko.
 • Adingabeekin lan egiten duten ikastetxeetako, udal-zerbitzuetako eta/edo elkarteetako boluntarioentzako ikastaroak burutzeko.
 • Aisialdiko monitore ikastaroa kudeatzeko.
 • Adingabeek eskoletan eta barrutietan haurrek parte hartzeko organoetan duten parte-hartzea kudeatzeko.
 • Adingabeen gurasoei eta/edo tutoreei zuzendutako hitzaldiak eta prestakuntza-ikastaroak egiteko.
 • Ekitaldi, tailer, ikastaro eta abarretarako gonbidapenak eta ondorengo komunikazioak kudeatzeko.
 • Jardueren programazioak kudeatzeko.
 • Ikus-entzunezko materiala jaso, hedatu eta argitaratzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeei buruzkoa.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, euskal funtzio publikoari buruzkoa.
 • Bestalde, ikus-entzunezko materiala bildu, zabaldu eta argitaratzeko kudeaketa tratatzeko oinarria zure baimenarekin legitimatuta dago, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arautua.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, Pasaiako euskaltegietatik, udalerriko ikastetxeetatik edo beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere etor daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Banku datuak.
 • Adin txikikoen datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ikastaroak, tailerrak edo partaidetza-prozesuak dinamizatzeko kontratatutako enpresei.

 


2.11 EUSKARA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udalerrian euskara kudeatu, zabaldu eta sustatzeko tratatzen ditugu, zehazki:

 • Euskaltegiekiko kudeaketa eta lankidetza burutzeko; udal-euskaltegietako izen-ematea, ekitaldi eta ikastaro bateratuak eta abar kudeatzeko.
 • Euskara sustatzeko ekitaldiak eta jarduerak kudeatzeko.
 • Ikastaroak eta ekitaldiak enpresa eskatzaileetako langileentzat egiteko.
 • Eskolekiko harremanetarako; haiek ikastaroak, ekitaldiak eta abar eskaintzen dituzte.
 • Ikasle atzerritarren alfabetatzerako.
 • Ikus-entzunezko materiala jaso, hedatu eta argitaratzeko.
 • Euskararen erabilera normalizatzeko planaren barruan ezarritako euskararen motibazioa, ezagutza eta erabilera sustatzeko jardueren garapena kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeei buruzkoa.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, euskal funtzio publikoari buruzkoa.
 • 29/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, helduen alfabetatze eta berreuskalduntzerako institutua sortzekoa eta euskaltegiak arautzekoa.
 • Bestalde, ikus-entzunezko materiala bildu, zabaldu eta argitaratzeko kudeaketa tratatzeko oinarria zure baimenarekin legitimatuta dago, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arautua.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, Pasaiako euskaltegietatik, udalerriko ikastetxeetatik edo beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Banku datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Adin txikikoen datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Udalerriko ikastetxeei.
 • Pasaiako euskaltegiei.

 


2.12 HIRIGINTZA-KUDEAKETA ETA INGURUMENA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak hirigintza-izapideetatik eratorritako administrazio-espedienteak kudeatzeko tratatzen ditugu, hau da:

 • Hirigintza-informazioko prozesua kudeatzeko.
 • Hirigintzaren arloko kontsultei erantzuteko.
 • Hirigintza-ziurtagiriak emateko.
 • Jarduerei buruzko informazioa eta aurretiazko kontsulta kudeatzeko.
 • Hirigintza-arloko dokumentuen kopien eta planoen eskaera kudeatzeko.
 • Eragindakoek aurkeztutako kontsultak eta dokumentazioa kudeatzeko, bizitegi-eraikinen ikuskapen teknikoari dagokionez.
 • Borondatezko birpartzelazio-proiektuak kudeatzeko.
 • Nahitaezko birpartzelatze-proiektuak kudeatzeko.
 • Sistema orokorrak eta tokiko sistemak hornitzeko jarduketak kudeatzeko.
 • Jardueraren aurretiazko jakinarazpena kudeatzeko.
 • Lurraren mugimenduak kudeatzeko
 • Desjabetzeak kudeatzeko.
 • Finken normalizazioa/erregularizazioa kudeatzeko.
 • Lurren lagapenak eta erosketak kudeatzeko.
 • Kontserbaziorako hirigintza-erakundeak kudeatzeko.
 • Hiri-plangintzarekin lotutako jarduerak kudeatzeko.
 • Ingurumenarekin lotutako espedienteak eta jarduerak kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Era berean, datu ekonomikoak barneratzen dituzten tratamenduetan, aplikatzekoa den zerga-legeria betetzeko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 2/2014 Legea, urriaren 2koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea aldatzen duena.
 • 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.
 • 7/2015 Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bateratua onartzen duena.
 • 27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justiziara jotzeko eskubideak arautzen dituena.
 • 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babestekoa.
 • 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunenak eta/edo haien legezko ordezkarienak dira. Era berean, Udalaren datu-baseetatik eta udalaren beraren ofiziozko jarduketen bidez lortutako datuetatik ere erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Datu akademiko eta profesionalak.
 • Bankuko eta ondareko datuak.
 • Kategoria bereziko datuak: osasun-datuak.
 • Zein gizatalderi buruzko datuak dira?
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Parte hartzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Onuradun eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Eusko Jaurlaritzari.
 • Zerga Administrazioari.
 • Jabetza Erregistroari.
 • Beste administrazio publiko batzuei, legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 


2.13 BERDINTASUNA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak Udalak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko antolatzen dituen proiektu, ekitaldi, tailer edo ikastaroetan parte hartzeko beharrezkoa den informazio pertsonala kudeatzeko tratatzen ditugu, zehazki:

 • Ekitaldi, tailer, ikastaro eta abarretarako gonbidapenak eta ondorengo komunikazioak kudeatzeko.
 • Pasaiako Emakumeentzako Jabekuntza Eskolaren kudeaketa burutzeko.
 • Informazio psiko-sexualeko zerbitzua egiteko.
 • Ikus-entzunezko materiala jaso, hedatu eta argitaratzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • Genero-indarkeriaren aurkako 9/2018 Errege Lege Dekretua.
 • 1/2004 Lege Organikoa, genero-indarkeriaren aurka babesteko neurriei buruzkoa.
 • 4/2005 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzkoa.
 • 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerakoa.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

 • Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Kategoria bereziko datuak: osasun-datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Parte-hartzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.14 LIZENTZIAK, BAIMENAK ETA ONARPENAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak Udalak bere eskumenen esparruan emandako lizentzia, baimen, eta erantzukizunpeko adierazpen guztiak kudeatzeko eta kontrolatzeko tratatzen ditugu, hirigintzakoak eta bide publikoaren okupaziokoak barne, zehazki:

 • Bide publikoaren okupazioa kudeatzeko.
 • Espazio pribatuetako behin-behineko jarduerak kudeatzeko.
 • Eraikinak eraisteko edo eraisteko lizentziak kudeatzeko.
 • Obra handiko eta obra txikiko lizentziak kudeatzeko.
 • Lursailak eta/edo eraikinak partzelatzeko/bereizteko lizentziak kudeatzeko.
 • Kanpoko obra txikietarako lizentziak betetzeko lizentziak kudeatzeko (itxiturak, zoladurako hesiak, mozketak, etab.).
 • Kartelak eta publizitate-elementuak eremu pribatuan jartzeko lizentziak kudeatzeko.
 • Garrantzi txikiko obra-lizentziak, lursailak eta belar-sastrakak garbitzeko lizentziak eta zuhaitzak mozteko lizentziak kudeatzeko.
 • Lehen okupazioko lizentziak kudeatzeko, onartutako proiektua aldatu gabe.
 • Jarduera-lizentziak kudeatzeko, obrekin edo gabe, eta hasteko aurretiko jakinarazpena.
 • Erabilera aldatzeko lizentziak kudeatzeko.
 • Hirigunearen barruan zamalanetarako gehieneko pisua eta neurriak gainditzen dituzten ibilgailuak zirkulatzeko eta/edo aparkatzeko baimenak kudeatzeko.
 • Kirol-proba lehiakorrak edo bizikleta-martxa antolatuak egiteko bidearen erabilera kudeatzeko.
 • Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziak kudeatzeko.
 • Taxi-lizentziak kudeatzeko.
 • Lizentziak kudeatu eta pasabideak erregularizatzeko.
 • Karabinak edo pistola sailkatuak edukitzeko udal-baimena kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarritasuna sustatzekoa.
 • 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 2koa, Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartzen duena.
 • 11/2003 Legea, azaroaren 24koa, animaliak babesteari buruzkoa.
 • 50/1999 Legea, abenduaren 23koa, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzkoa.
 • 2/2000 Legea, ekainaren 29koa, Turismo-automobiletako bidaiarien hiri barruko eta hiriarteko garraio publikoari buruzkoa.
 • 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aplikatu eta garatzeko Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra onartzen duena. Lege hori martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen.
 • 137/1993 Errege Dekretua, urtarrilaren 29koa, armen erregelamendua onartzen duena.
 • 976/2011 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, armen erregelamendua aldatzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, Datuak Udaletxeko datu baseetatik eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Bankuko eta ondareko datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Kategoria bereziko datuak: osasun-datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Beste administrazio publiko batzuei: tratamendu honen esparruan legez aplikatzekoak direnei bakarrik.

 


2.15 EZKONTZA ZIBILA ETA IZATEZKO BIKOTEAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak ezkontza zibilak kudeatzeko erabiltzen ditugu, izatezko bikoteen udal-erregistroa barne.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • Abenduaren 23ko 35/1994 Legea, alkateek ezkontza zibila baimentzearen arloan Kode Zibila aldatzekoa.
 • 2/2003 Legea, maiatzaren 7koa, izatezko bikoteak arautzen dituena.
 • 1889ko uztailaren 24ko Errege Dekretua, Kode Zibila argitaratzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunenak eta/edo haien legezko ordezkarienak eta lekukoenak dira. Era berean, epaitegitatik, ezkongaietatik eta haien gurasoetatik eta lekukoetatik ere erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaileenak.
 • Ezkongai eta haien gurasoenak.
 • Lekukoenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Erregistro zibilari.
 • Eskuduntza duten epaitegiei.

 


2.16 GOBERNU-ORGANOAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak, tokiko gobernu-batzarraren erabakiak, alkateen eta ordezkarien ebazpen-liburua, erakunde publikoen erabakiak eta kide anitzeko beste organo batzuen aktak (osoko bilkura, bozeramaileen batzordea eta tokiko gobernu-batzarra) fede publikoarekin eta izapidetutako administrazio-prozedurekin lotutako erregistroetan formalizatu, kudeatu eta jakinarazteko tratatzen ditugu.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, toki-araubidearen oinarriei buruzkoa.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeei buruzkoa.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

 • Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Datu-kategoria bereziak; sinesmenak edo usteak, ordezkari hautetsien talde politikoa, bilkuretan parte har dezaketen herritarren ideologia edo talde politiko edo sindikala.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Gobernu-organoak osatzen dituzten ordezkari hautetsienak.
 • Herritar eta egoiliarrenak.
 • Jendaurreko saioetara bertaratutakoenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.17 BIZTANLEEN UDAL ERROLDA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udalerriko bizilagunen administrazio-erregistroa kudeatzeko tratatzen ditugu:

 • Erroldatze-ziurtagiriak eta agirien kudeaketa burutzeko.
 • Erroldan sartzea eskatzen duten udal-zerbitzuek ofizioz egin beharreko administrazio-kudeaketa gauzatzeko.
 • Bizilekurik gabeko pertsonentzako erroldatze-eskaerak izapidetzeari buruzko informazio pertsonala kudeatzeko.
 • Hautesle-erroldaren osaketa kudeatu eta gauzatzeko.
 • Ofiziozko bizikidetza egiaztatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzkoa.
 • 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, toki-erakundeen biztanleriaren eta lurralde-mugaketaren erregelamendua onartzen duena.
 • 4/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea aldatzen duena, udal-erroldari dagokionez.
 • 2612/1996 Errege Dekretua, abenduaren 20koa, uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuak onartutako toki-erakundeen biztanleriaren eta lurralde-mugaketaren erregelamendua aldatzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Datuak Udalaren beraren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren datu-baseetatik ere lor ditzakegu, baita Estatistikako Institutu Nazionaletik eta beste administrazio publiko batzuetatik.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Adingabekoen datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Biztanleen Udal Erroldan izena emandako pertsonenak.
 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Herritar eta egoiliarrenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Estatistikako Institutu Nazionalari (EIN)
 • Euskal Estatistika erakundeari.
 • Eusko Jaurlaritzari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: tratamendu honen esparruan legez aplikatzekoak direnei bakarrik.

 


2.18 UDAL ONDAREA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak ondasun higigarri eta higiezinen, salerosketen, matrikulazioaren eta erregistro-inskripzioen, garajeen emakiden erroldaren eta enpresei edo partikularrei egindako administrazio-emakiden udal-ondarearen kudeaketa gauzatzeko tratatzen ditugu.

Gainera, udal aparkalekuak kudeatzeko eta udal jardueren aseguruak kudeatzeko eta izapidetzeko datuak ere erabiliko dira.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, toki-araubidea arautzen duena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa,
 • 1372/1986 Errege Dekretua, toki-erakundeen ondasunei buruzkoa.
 • 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, Herri Administrazioen Ondareari buruzkoa.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

 • Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Zein datu-mota jaso ditugu?

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertson eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Udal-jabetzako higiezinen errentari eta, hala badagokio, haien ordezkarienak.
 • Administrazio-emakiden titularrenak –eta, hala badagokio, haien ordezkarienak–.
 • Ondasunen erosketetan edo salmentetan parte hartzen dutenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Aseguru-zerbitzuen enpresa eta erakunde hornitzaileei.

 


2.19 UDALTZAINGOA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak Udaltzaingoaren jarduerak, esku-hartzeak eta kudeaketa integrala kudeatzeko tratatzen ditugu, zehazki:

 • Polizia-jarduerak kudeatzeko, polizia-esku-hartze baten ondorioz funtzio polizialak eta administratiboak betetzean gertatutako egoera garrantzitsuen berri emateko.
 • Herritarren segurtasunerako eta polizia-helburuetarako baliagarria den informazioa prozesatu eta kudeatzeko.
 • Ikertu beharreko egitateak argitzeko eginbideak, jasotako deklarazio eta txostenak eta delituaren zantzu izan daitezkeen inguruabar guztiak burutzeko.
 • Establezimendu publikoetako zaratek eragindako eragozpenengatiko salaketak kudeatzeko.
 • Trafikoaren eta TAOren arloko arau-hausteengatik jarritako salaketen aurkako alegazioen aurkezpena kudeaketa egikaritzeko.
 • Trafikoaren arloko arau-haustearen erantzule den gidariaren identifikazioa burutzeko.
 • Trafikoko/TAO isunen ordainketa gauzatzeko.
 • Bide publikoan aurkitutako objektuak eta dokumentuak aurkitu eta entregatzeko zerbitzua emateko informazio pertsonalaren kudeaketa burutzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa.
 • 1882ko irailaren 14ko Errege Dekretua, Prozedura Kriminalaren Legea onartzen duena.
 • 2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa.
 • 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 39/2015 Legea, administrazio-prozedura erkidearena.
 • Zaratari buruzko 37/2003 Legea.
 • 1398/93 Errege Dekretua, zehatzeko ahala erabiltzeko.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunenak eta/edo haien legezko ordezkarienak dira. Udalaren beraren eta polizia-erakundeen datu-baseetatik, udaltzaingoaren beraren ofiziozko jarduketetatik eta beste erakunde publiko, justizia-administrazio eta polizia-erakundeetatik ere erator daitezke. Era berean, salatzaileen eta/edo salatuen bidez eta lekukoen bidez ere datuak lortu ahal izango dira, bai eta beste administrazio publiko eta erakunde publiko batzuen bidez ere.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasunari, sinesmenei edo sinesmenei, sexu-identitateari eta etnia- edo arraza-jatorriari buruzko datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Ikerketari lotutako pertsonenak.
 • Arau-hausle edo espedientearen parte direnenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Beste polizia-kidego batzuei.
 • Justizia Administrazioari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: tratamendu honen esparruan legez aplikatzekoak direnei bakarrik.
 • Eragindako beste pertsona fisiko batzuei.

 


2.20 ALKATETZA-PROTOKOLOA HERRITARREKIKO HARREMANETAN

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak herritarren eskaerak kudeatzeko eta Udalak antolatutako ekitaldietan parte hartzeko tratatzen ditugu.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean.

Hona hemen datuen tratamendua zilegitzen duten legeak:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

 • Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.21 ZERGA-BILKETA: ZERGAK, TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak Udal zergak (zergak, tasak eta kontribuzio bereziak) eta prezio publikoak kudeatzeko tratatzen ditugu. Zentzu berean, errolda fiskalaren kudeaketa gauzatzeko eta udalak borondatez edo, hala dagokion kasuetan, modu exekutiboan bildutako diruaren kudeaketa burutzeko ere tratatuko dira.

Era berean, legez ezarritako kasuetan, BOEko argitalpenen kudeaketa egikaritzeko tratatuko dira datuak.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Era berean, datu ekonomikoak barneratzen dituzten tratamenduetan, aplikatzekoa den zerga-legeria betetzeko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, toki-ogasunak arautzen dituen legearen testu bateratua onartzen duena.
 • 2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako lurralde historikoko zergei buruzkoa.
 • 11/1989 Foru araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituena.
 • 41/2006 Foru Dekretua, irailaren 26koa, Gipuzkoako lurralde historikoko tributuen foru-arau orokorra garatzeko erregelamendua onartzen duena.
 • 38/2006 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa, Gipuzkoako lurralde historikoko zerga-bilketako araudia onartzen duena.
 • 14/1989 Foru araua, uztailaren 5ekoa, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzkoa.
 • 12/1989 Foru araua, uztailaren 5ekoa, ondasun higiezinen zergari buruzkoa.
 • 15/1989 Foru Araua, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergari buruzkoa.
 • 1/1993 Foru Dekretu Arauemailea, apirilaren 20koa, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bateratua onartzen duena.
 • 16/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergari buruzkoa.
 • Martxoaren 28ko 2/2017 Foru Dekretu-Araua, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga aldatzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

 • Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunenak eta/edo haien legezko ordezkarienak dira. Era berean, datuak udalaren beraren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren, Zerga Administrazioaren eta beste administrazio publiko eta erakunde publiko batzuen datu-baseetatik jaso ahal izango dira.
 • Era berean, erregistroen bidez (jabetza-erregistroa eta merkataritza-erregistroa) ere jaso ahal izango ditugu datuak.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Bankuko eta ondareko datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Zergadunenak eta, hala badagokio, haien ordezkarienak.
 • Zergadunen bizikidetza-unitateko kideenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Zerga administrazioko eskudunei.
 • Beste administrazio publiko batzuei: tratamendu honen esparruan legez aplikatzekoak direnei bakarrik.

 


2.22 GIZA BALIABIDEAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udaleko langileei buruzko informazio pertsonala kudeatzeko tratatzen ditugu:

 • Administrazio-karreraren kudeaketa (maila profesionala aitortzea, etab.).
 • Administrazio-egoerak kudeatzea eta zerbitzu-harremana amaitzea (funtzionarioei egoerak eta eszedentziak aitortzea).
 • Eskubide ekonomikoen kudeaketa (nominak, gizarte-aseguruak, gizarte-segurantzako prestazioak, etab.).
 • Betebeharren kudeaketa (bateraezintasunak, etab.).
 • Diziplina-espedienteen kudeaketa.
 • Lan-eskubideen kudeaketa (lanaldia murriztea, ordutegi-malgutasuna handitzea, etab.).
 • Lanpostuen horniduren kudeaketa (karrera profesionala, barne-sustapena, lanpostuen mugikortasuna edo lekualdaketa, etab.).
 • Lan-eskaintza publikoen hautaketa-prozesuen ondorioz edo poltsa osatzeko deialdi espezifikoaren ondorioz aldi baterako lanpostuak betetzeko lan-poltsak sortzeari eta eratzeari buruzko datu pertsonalen kudeaketa.
 • Langileen prestakuntzen kudeaketa.
 • Laneko zaintza eta osasunaren kudeaketa.
 • Langileen oporrak, lizentziak eta baimenak eta presentzia-kontrola

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriei buruzkoa.
 • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzen duena.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateratua onartzen duena.
 • 8/2019 Errege Lege Dekretua, martxoaren 8koa, lanaldiko gizarte-babeseko eta lan-prekarietatearen aurkako premiazko neurriei buruzkoa.
 • 364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura diharduten langileak sartzeko eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilak lanpostuak betetzeko eta lanbide-sustapenerako erregelamendu orokorra onartzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunenak eta/edo haien legezko ordezkarienak eta lan-poltsak osatzen dituzten hautagaienak dira. HAEEtik, Lanbidetik eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere etor daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Kategoria bereziko datuak: osasun-datuak eta afiliazio sindikaleko datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Lan-kontratuko langile eta funtzionarioenak.
 • Lan-poltsak osatzen dituzten hautagaienak.
 • Kargu Politikoenak.
 • Onuradunenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Zerga-administrazioari.
 • Gizarte Segurantzari.
 • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari.
 • HAEEari (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari).
 • Prebentzio-zerbitzuari.
 • Prestakuntza-zerbitzuen hornitzaile diren enpresei eta profesionalei.
 • Bizitza-aseguruen erakundeei.
 • Beste administrazio publiko batzuei, legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 


2.23 ZERBITZUAK, SAREAK ETA MANTENTZE LANAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udal mantentze-lanetarako eta zerbitzuak emateko behar den informazio pertsonala kudeatzeko tratatzen ditugu, zehazki:

 • Hiri-mantentzearen eta udal-instalazioen kudeaketa burutzeko.
 • Ur-horniduraren kudeaketa burutzeko..
 • Saneamenduaren kudeaketa burutzeko..
 • Kontagailuen irakurketaren kudeaketa burutzeko.
 • Hiri-kalteengatiko erreklamazio ekonomikoen kudeaketa burutzeko..
 • Hondakinen bilketa, zaborren tasa, ikuskapenak eta abarren kudeaketarako.
 • Birziklapen-txartelen kudeaketa burutzeko.
 • Udal ekipamenduaren, aretoen edo espazioen erabilera erreserbatzeko eta/edo kudeatzeko behar den informazio pertsonala kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

 • Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era bereran, Udaletxeko datu baseetatik ere erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Bestelako datuak; interesdunek jasotakoak eta/edo emandakoak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.24 WIFI SARE PUBLIKOA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udalaren wifi sarean sartzeko zerbitzua kudeatzeko tratatzen ditugu.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

 • Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Herritarrenak eta egoiliarrenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.25 HERRITARREN ARRETA ZERBITZUA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak informazio publikoa eskuratzeko eskaerak, kexak, iradokizunak eta erreklamazioak, zerbitzu eta instalazioetako salaketak eta gorabeherak, erregistroen arloko arreta, aurretiazko hitzorduaren eskaerak eta herritarrei arreta emateko gainerako udal-zerbitzuak kudeatu eta izapidetzeko tratatzen ditugu.

Baita Udaletik sartu eta ateratzen diren idazkiak eta komunikazioak kudeatzeko eta modu ofizialean jasota uzteko ere.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, toki-erakundeen antolamendu, funtzionamendu eta araubide juridikoaren erregelamendua onartzen duena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

 • Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Beste datu mota batzuk; interesdunek Udalari buruz jasotakoak eta/edo emandakoak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Herritar eta egoiliarrenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.26 INFORMATIKA ZERBITZUAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udal informazio-sistemetarako sarbidea duten pertsona fisikoei buruzko informazio pertsonala kudeatzeko tratatzen ditugu, hau da:

 • Udalaren web-orriaren kudeaketa burutzeko.
 • Informazio-sistemen erabiltzaileak kudeatzeko (udaleko langileak, kontratetako eta azpikontratetako langileak eta hornitzaileak).
 • Ekipoen, datu-baseen eta konexioen kudeaketa egiteko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean.

Hona hemen datuen tratamendua zilegitzen duten legeak:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era bereran, Udaletxeko datu baseetatik ere erator daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Udaleko informazio-sistemetara egindako sarbideen erregistroa.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Lan-kontratuko langile eta funtzionarioenak.
 • Herritar eta egoiliarrenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Ez da datu jakinarazpenik aurreikusten.

 


2.27 ZERBITZU JURIDIKOAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak lege-aholkularitzarekin, defentsa juridikoarekin eta prozedura judizial eta/edo administratiboekin lotutako informazio pertsonala kudeatu eta izapidetzeko tratatzen ditugu. Gainera, datuak erabiliko dira erakundearen ordezkaritza kudeatzeko administrazioen arteko auzietan, herritar baten aurkako auzietan (ondare-erantzunaren arloko errekurtsoak) eta ondare-erantzukizunagatik udalari egindako kalteen erreklamazioari buruzko informazio pertsonala kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 429/1993 Errege Dekretua, martxoaren 26koa, herri-administrazioek ondare-erantzukizunaren arloan dituzten prozeduren erregelamendua onartzen duena.
 • Aplikatzekoak diren jurisdikzio-ordenen lege prozesalak eta substantiboak.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunarenak edo haren legezko ordezkariarenak dira. Udalaren beraren, Justizia Administrazioaren eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuen datu-baseetatik ere etor daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Bankuko eta ondareko datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak.
 • Bestelako datuak; prozeduretan jasotakoak eta/edo emandakoak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Justizia Administrazioari.
 • Organo judizialei.
 • Notario, abokatu eta prokuradoreei.
 • Aseguru-erakundeei.
 • Eragindako beste hirugarren batzuei.

 


2.28 GIZARTE ZERBITZUAK

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak gizarte-zerbitzuen esparruan, herritarrei informazioa, aholkularitza eta arreta eman ahal izateko tratatzen dira, bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzako eskubideen eta baliabideen prestazioaren kudeaketa barneraturik, zehazki:

 • Gizarte-arreta eskatzen edo behar duten pertsonei arreta eman ahal izateko beharrezko informazioaren kudeaketa; kontsultei erantzutea, diagnostiko zehatzen gauzaketa, orientazioaren balorazio-txostenak burutzea, etab.
 • Egoera zehatz bakoitzarekiko kudeaketa; beharren detekzioa, egoeren jarraipena, prestazioen izapidetzea, zerbitzu eskudunera bideraketak burutzea, etab.
 • Bitartekaritza soziokulturaleko programak kudeatzea.
 • Harrera-pisuak, tutoretzapeko etxebizitzak eta bazterketa-arriskuan dauden pertsonentzako gainerako laguntza-establezimenduak kudeatzea.
 • Bazterketa-egoeran dauden pertsonentzako eguneko arreta-zerbitzua kudeatzea.
 • Baztertuta daudenak edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonentzako gizarte- eta hezkuntza-arloko zerbitzua kudeatzea.
 • Etxez etxeko laguntza-zerbitzua kudeatzea.
 • Laguntza bereziak eta gizarte-larrialdietarako laguntzak kudeatzea.
 • Udal elikagaien zentroa kudeatzea.
 • Udalen migrazio- eta aniztasun-programak kudeatzea.
 • Udalaren titulartasuneko lanbide-heziketako zentroa kudeatzea.
 • Oharsoaldea koordinazio- eta gizarteratze-proiektua kudeatzea.
 • Udalen migrazio- eta aniztasun-programak kudeatzea.
 • Informazio, orientazio eta bitartekaritza programak kudeatzea.
 • Sustapen eta Lankidetza Sozialeko programak kudeatzea.
 • Adineko mendekoak dituzten familiei laguntzea
 • Pasaiako Zaharren egoitzako tutoretzapeko apartamentuen kudeaketatik eratorritako tratamendu espezifikoak.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/1985 Legea, toki-araubidearen oinarriei buruzkoa.
 • 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, gizarte-zerbitzuei buruzkoa.
 • 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.
 • 3/2009 Legea, aurrekoa aldatzekoa.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 9/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 3koa, Genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • 18/2008 Legea, diru-sarrerak bermatzeari eta gizarteratzeari buruzkoa.
 • 24/2017 Legea, sektore elektrikoari buruzkoa (bezero kalteberak).
 • Genero-indarkeriaren aurkako 9/2018 Errege Lege Dekretua.
 • 39/2006 Legea, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.
 • 1/2013 Legegintzako Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen duena.
 • 18/2008 Legea, diru-sarrerak bermatzeari eta gizarteratzeari buruzkoa.
 • 1/2004 Lege Organikoa, genero-indarkeriaren aurka babesteko neurriei buruzkoa.
 • 4/2005 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzkoa.
 • 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerakoa.
 • 1/2016 Legea, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunenak eta/edo haien legezko ordezkarienak dira. Udalaren beraren eta administrazio publikoen eta beste erakunde publiko batzuen datu-baseetatik ere etor daitezke.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Bankuko eta ondareko datuak.
 • Adingabekoei buruzko datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Kategoria bereziko datuak: osasun-datuak.
 • Bestelako datuak; prozeduretan jasotakoak eta/edo emandakoak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Eskatzaile eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Eragindako pertsonen eta/edo haien legezko ordezkarienak.
 • Gizarte-zerbitzuen erabiltzaileenak.
 • Gizarte-zerbitzuen onuradunenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Justizia Administrazioari.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Eusko Jaurlaritzari.

 


2.29 UDAL BIDEOZAINTZA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

 • Bideozaintza eta sarbide-kontrola kudeatzeko eta Udaleko pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzeko tratatzen ditugu.
 • Hainbat kasutan, trafikoaren kontrola, erregularizazioa, zaintza eta diziplinarako erabiliko dira, edota emergentzia egoeren aurrean ibilgailuen joan-etorriak kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak hilabetez gordeko dira, Segurtasun Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014 Legearen arabera, adierazitako hartzaileei jakinarazi ezean.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean.

Hona hemen datuen tratamendua zilegitzen duten legeak:

 • 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, Herri Administrazioen Ondareari buruzkoa.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena.
 • 4/1997 Lege Organikoa, abuztuaren 4koa, segurtasun-indar eta -kidegoek bideokamerak erabiltzea arautzen duena.
 • 596/1999 Errege Dekretua, aprilaren 16koa, 4/1997 Lege Organikoaren garapenaren eta betearazpenaren Erregelamendua onartzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Zein datu-mota jaso ditugu?

Identifikazio-datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

Kamerek atzemandako pertsonenak (herritarrak eta egoiliarrak, bisitariak, enplegatuak, ibilgailuak).

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Estatuko Segurtasuneko Indar eta Kidegoei.
 • Organo judizialei.

 


2.30 MUSIKA ESKOLA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

 • Zure datu pertsonalak Pasaia Musikalen kudeaketa administratibo integrala egiteko erabiltzen ditugu.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak, bildu diren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik sortu daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran zehar gorde egingo dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriei buruzkoa.
 • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzen duena.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura dauden langileak sartzeari eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuak betetzeari eta lanbide-sustapenari buruzko Erreglamendu Orokorra onartzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak beste administrazio edo erakunde publikoen datu-baseetatik ere eskuratu ditzakegu.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Kategoria bereziko datuak:  osasun-datuak

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

    • Pasaia Musikaleko ikasleak.
    • Lan-kontratuko langile eta funtzionarioenak.
    • Lan-poltsak osatzen dituzten hautagaienak.
    • Onuradunenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Pasaiako Udalari.
 • Zerga-adminstrazioari.
 • Gizarte Segurantzari.
 • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari.
 • Eusko Jaurlaritzari.

 


2.30 MUSIKA ESKOLA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

 • Zure datu pertsonalak Pasaia Musikalen kudeaketa administratibo integrala egiteko erabiltzen ditugu.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak, bildu diren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik sortu daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran zehar gorde egingo dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriei buruzkoa.
 • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzen duena.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura dauden langileak sartzeari eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuak betetzeari eta lanbide-sustapenari buruzko Erreglamendu Orokorra onartzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak beste administrazio edo erakunde publikoen datu-baseetatik ere eskuratu ditzakegu.

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Kategoria bereziko datuak:  osasun-datuak

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Pasaia Musikaleko ikasleak.
 • Lan-kontratuko langile eta funtzionarioenak.
 • Lan-poltsak osatzen dituzten hautagaienak.
 • Onuradunenak.

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Pasaiako Udalari.
 • Zerga-adminstrazioari.
 • Gizarte Segurantzari.
 • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari.
 • Eusko Jaurlaritzari.

2.31 IBILGAILUEN GEOLOKALIZAZIOA

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

 • Udal ibilgailueN kudeaketa.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

 • Bi hilabete.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriei buruzkoa.
 • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzen duena.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura dauden langileak sartzeari eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuak betetzeari eta lanbide-sustapenari buruzko Erreglamendu Orokorra onartzen duena.
 • 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.
 • 2016/679 Erregelamendua (EB) Europar Batasunarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

 • Modu automatizatuan, ibilgailu bakoitzean instalatutako GPS jarraipen-sistema baten bidez

Zein datu-mota jaso ditugu?

 • Ibilgailuaren IDa.
 • Datu geografikoak eta denbora-datuak.

Zein gizatalderi buruzko datuak dira?

 • Udal langileak

Nori emango dizkiogu zure datuak?

 • Inori ez.