Koadro konparatiboa 2014

Koadro Konparatiboa

SARREREN EGOERA
I ZUZENEKO ZERGAK 4.123.348
II ZEHARKAKO ZERGAK 298.000
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 3.871.357
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 10.606.395
V ONDARE SARRERAK 227.231
OHIKO SARRERAK OROTARA 19.126.331
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA 0
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 758.587
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
IX FINANTZA PASIBOAK 321.329
KAPITAL SARRERA OROTARA 1.079.917
SARRERA AURREKONTUA OROTARA 20.206.248

 

 

GASTUEN EGOERA
I PERTSONAL GASTUAK 8.070.392
II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN 6.696.790
III FINANTZA GASTUAK 49.000
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 2.549.667
IX FINANTZA PASIBOAK 761.000
OHIKO GASTU OROTARA 18.126.849
VI INBERTSIO ERREALAK 2.061.419
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 17.980
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
KAPITAL GASTU OROTARA 2.079.399
GASTU AURREKONTUA OROTARA 20.206.248