Koadro konparatiboa 2013

Koadro Konparatiboa

SARREREN EGOERA
I ZUZENEKO ZERGAK 3.829.593
II ZEHARKAKO ZERGAK 595.000
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 3.981.110
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 11.547.910
V ONDARE SARRERAK 237.186
OHIKO SARRERA OROTARA 20.190.798
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZA 578.815
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 31.581
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
IX FINANTZA PASIBOAK 205.287
KAPITAL SARRERA OROTARA 815.684
SARRERA AURREKONTUA OROTARA 21.006.482,13

 

 

GASTUEN EGOERA
I PERTSONAL GASTUAK 8.139.780
II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN 8.959.081
III FINANTZA GASTUAK 65.040
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 1.400.682
IX FINANTZA PASIBOAK 1.484.064
OHIKO GASTU OROTARA 20.048.647
VI INBERTSIO ERREALAK 938.835
VII KAPITAL TRANSFERENTZIA 19.000
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
KAPITAL GASTU OROTARA 957.835
GASTU AURREKONTUA OROTARA 21.006.482,13

 

 

OREKA
AURREZKI GORDINA 1.691.215,09
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA 3.916.069,52
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA 205.287,45
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA 4.121.356,97