Koadro konparatiboa 2012

Koadro Konparatiboa

SARREREN EGOERA
I ZUZENEKO ZERGAK 3.478.570
II ZEHARKAKO ZERGAK 500.000
III TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK 3.249.027
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 10.232.660
V ONDARE SARRERAK 84.315
OHIKO SARRERA OROTARA 17.544.572
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA 0
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 8.600
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
IX FINANTZA PASIBOAK 202.709
KAPITAL SARRERA OROTARA 211.309
SARRERA AURREKONTUA OROTARA 17.755.881

 

 

GASTUEN EGOERA
I PERTSONAL GASTUAK 7.412.346
II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN 6.917.760
III FINANTZA GASTUAK 86.400
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 1.863.355
IX FINANTZA PASIBOAK 1.164.063
GASTU ARRUNTAK OROTARA 17.443.924
VI INBERTSIO ERREALAK 288.600
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 23.357
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
KAPITAL GASTU OROTARA 311.957
GASTU AURREKONTUA OROTARA 17.755.881

 

 

OREKA
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA 100.648
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA -100.648
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA 0

 

AURREKONTUA OREKA
DIRU-SARRERAK: I - VII 17.553.172
GASTUAK: I - VII 16.591.818
DIRU-SARRERAK - GASTUAK 961.354