Koadro konparatiboa - 2006

Koadro Konparatiboa

SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KOADRO KONPARATIBOA - 2006
SARREREN EGOERA GASTUEN EGOERA
I ZUZENEKO ZERGAK 3.169.545 I PERTSONAL GASTUAK 6.330.783
II ZEHARKAKO ZERGAK 1.221.065 II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN 6.106.850
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 2.022.633 III FINANTZA GUSTIAK 183.280
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 9.920.283 IV TRANSFERRENTZIA ARRUNTAK 2.089.262
V ONDARE SARRERAK 43.636 IX FINANTZIA PASIBOAK 768.720
OHIKO SARRERA OROTARA 16.377.162 OHIKO GASTUA OROTARA 15.478.894
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERANGANAKETA 98.881 VI INBERTSIO ERREALAK 5.181.349
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 3.121.480 VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 740.091
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0 VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
IX FINANTZA PASIBOAK 1.802.811    
KAPITAL SARRERA OROTARA 5.023.172 KAPITAL GASTU OROTARA 5.921.440
SARRERA AURREKONTUA OROTARA 21.400.334 GASTU AURREKONTUA OROTARA 21.400.334
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA 898.268 149.459.170
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA -898.268 -149.459.170
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA 0 AURREKONTUAREN OREKA