2011 aurrekontua

2011

SARRERN EGOERA
I ZUZENEKO ZERGAK 3.315.830
II ZUZENEKO ZERGAK 1.035.000
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 2.960.622
IV TRANSFERENZIA ARRUNTAK 10.513.616
V ONDARE SARRERAK 77.915
OHIKO SARRERA OROTARA 17.902.983
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA 0
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 2.353.700
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
IX FINANTZA PASIBOAK 0
KAPITAL SARRERA OROTARA 2.353.700
SARRERA AURREKONTUA OROTARA 20.256.683

 

GASTUEN EGOERA
I PERTSONAL GASTUAK 7.125.401
II GASTUAK ONDASUN ARRUN ETA ZERBITZUETAN 7.177.642
III FINANTZA GASTUAK 58.891
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 2.260.282
IX FINANTZA PASIBOAK 857.761
OHIKO GASTU OROTARA 17.479.977
VI INBERTSIO ERREALAK 3.472.679
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.620
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
KAPITAL GASTU OROTARA 3.483.299
GASTU ARREKONTUA OROTARA 20.963.275

 

OREKA
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA 423.006
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA -1.129.599
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA -706.592

 

AURREKONTUEN OREKA
DIRU-SARRERAK: I - VII 20.256.683
GASTUAK: I - VII 20.105.514
DIRU - SARRERAK - GASTUAK 151.169

 

AURREKONTUEN EGONKORTASUNA

Ikus 2011ko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.

AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA: pdf fitxategia