2010 Aurrekontua

2010

SARREREN EGOERA
I ZUZENEKO ZERGAK 3.265.540
II ZEHARKAKO ZERGAK 1.200.000
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 2.554.738
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 10.420.592
V ONDARE SARRERAK 60.800
OHIKO SARRERAK OROTARA 17.501.670
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA 0
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 2.326.200
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
IX FINANTZA PASIBOAK 0
KAPITAL SARRERA OROTARA 2.326.200
SARRERA AURREKONTUA OROTARA 19.827.870

 

GASTUEN EGOERA
I PERTSONAL GASTUAK 7.125.388
II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN 7.345.365
III FINANTZA GASTUAK 138.891
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 2.168.759
IX FINANTZA PASIBOAK 817.311
OHIKO GASTU OROTARA 17.595.713
VI INBERTSIO ERREALAK 3.827.834
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 11.766
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
KAPITAL GASTU OROTARA 3.839.600
GASTU AURREKONTUA OROTARA 21.435.314

 

OREKA
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA -94.043
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA -1.513.400
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA -1.607.444

 

Ikus 2010eko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.

AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA: pdf fitxategia