Web edukia bistaratu

2009

SARREREN EGOERA
I ZUZENEKO ZERGAK 3.420.130
II ZEHARKAKO ZERGAK 720.000
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 2.477.026
IV TRANFERENTZIA ARRUNTAK 11.629.353
V ONDARE SARRERAK 111.050
OHIKO SARRERAK OROTARA 18.357.559
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERANTZEA 0
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 4.942.914
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
IX FINANTZA PASIBOAK 1.508.146
KAPITAL SARRERA OROTARA 6.451.060
SARRERA AURREKONTUA OROTARA 24.808.619

 

GASTUEN EGOERA
I PERTSONAL GASTUAK 7.148.730
II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN 7.416.694
III FINANTZA GASTUAK 271.454
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 2.237.358
IX FINANTZA PASIBOAK 489.141
OHIKO GASTU OROTARA 17.563.376
VI INBERTSIO ERREALAK 7.157.640
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 87.602
VIII FINANTZA AKTIBOAK 0
KAPITAL GASTU OROTARA 7.245.243
GASTU AURREKONTUA OROTARA 24.808.619

 

OREKA
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA 794.182
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA -794.182
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA 0

 

Ikus 2009ko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.
AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA: pdf fitxategia