2007 aurrekontua

2007

Pasaiako Udalak ez du 2007ko aurrekonturik onartu, beraz, automatikoki luzatu zen 2006ko aurrekontuan, abenduaren 31ean zituen behin betiko izendapenekin.

Horrela bada, Udalak 2007ko ekitaldi honetan 16.436.292,65 euroko gastu muga du eta bere hiru erakunde autonomoek:
- Euskaltegia: 580.305 €
- Zaharren Egoitza: 1.290.587,26 €
- Pasaia Musikal: 840.006 €

Udaleko 2007ko aurrekontuko datu nagusienak laburbilduz,

GASTU AURREKONTUA (kapituluka)

 I. Kap. Pertsonal gastuak  6.464.896,58
 II. Kap. Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan  5.824.020,30
 III. Kap. Finantza gastuak     184.780,00
 IV. Kap. Transferentzia arruntak  2.098.773,42
 I.X Kap. Finantza pasiboak     691.220,00
  OHIKO GASTUAK  15.263.690,30
 VI. Kap. Inbertsio errealak  1.030.673,71
VI I. Kap. Kapital transferentziak  141.928,64
  KAPITAL GASTUAK  1.172.602,35

 

 

GASTU AURREKONTUA (funtzio taldeka)

 0 Taldea Zor publikoa  6.464.896,58
1 Taldea Zerbitzu orokorrak  5.824.020,30
2 Taldea Babes zibila eta herritarren segurtasuna  184.780,00
 3 Taldea Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena  2.098.773,42
 4 Taldea Gizarte izaerako herri ondasunak sortzeko  691.220,00
 5 Taldea Izaera ekonomikoko ondasunak sortzelo  1.030.673,71
 6 Taldea Erregulazio ekonomiko orokorra  141.928,64

 

SARRERA AURREKONTUA (kapituluka)

 I. Kap. Zuzeneko zergak 3.316.100,00
 II. Kap. Zeharkako zergak  650.000,00
 III. Kap. Tasak eta bestelako sarrerak     2.117.040,76
 IV. Kap. Transferentzia arruntak  10.086.628,55
 V. Kap. Ondare sarrerak     81.050,00
  OHIKO SARRERAK  16.250.819,31
 VI. Kap. Inbertsio errealak besterenganatzea  98.881,00
VI I. Kap. Kapital transferentziak  86.592,34
  KAPITAL SARRERAK   185.473,34

 

Ikus 407ko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.

2007ko aurrekontuak gauzatzeko araua.pdf